Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har granskat sjukskrivningsprocessen

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:52 CET

Det finns brister i sjukskrivningsprocessen. Patientjournaler och sjukintyg saknar ofta nödvändig information om varför en patient ska sjukskrivas, för få läkare anser sig kunna göra en objektiv bedömning av patients arbetsförmåga och sjukskrivning ses sällan som en aktiv del av behandlingen. Det visar en rapport som Socialstyrelsen överlämnar till regeringen idag.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att bedriva tillsyn över sjukskrivningsprocessen. Hittills har primärvården, företagshälsovården och privatpraktiker granskats. Sammanlagt har Socialstyrelsen besökt 194 vårdcentraler, 81 företagshälsovårdsenheter och 87 privatpraktiker. Över 2000 patientjournaler har granskats. Tillsynen har fokuserat på vårdens handläggning av långtidssjukskrivningar, det vill säga sjukfall som är minst 60 dagar långa.

Journaler saknar information

Tillsynen visar att det finns brister i sjukskrivningsprocessen. En sådan brist är att patientjournaler och sjukintyg ofta saknar nödvändig information om sjukskrivningen. Det handlar många gånger om grundläggande information som försäkringskassan behöver för att göra korrekta bedömningar om sjukpenning, till exempel syftet med sjukskrivningen och en beskrivning av hur sjukdomen/funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan.

Ofta är det huvudsakligen patientens egen berättelse som ligger till grund för bedömningen av hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan. Få läkare, framför allt inom primärvården, anser sig ha tillräckliga förutsättningar att själva ta kontakt med arbetsplatsen, göra ett arbetsplatsbesök eller på något annat sätt hämta in informationen.

Bristerna kan åtgärdas genom ett aktivt kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården. I rapporten pekar Socialstyrelsen på viktiga utvecklingsområden.

– För att göra en mer objektiv bedömning av arbetsförmågan är det viktigt att läkarna samverkar mer med andra kompetenser inom vården, till exempel sjukgymnaster, arbetsterapeuter och psykologer, men också med aktörer utanför vården som till exempel försäkringskassan och arbetsförmedlingen, säger Katarina Arvidson, projektledare för rapporten.

Sjukskrivning en del av vården

En viktig utgångspunkt för Socialstyrelsens granskning är att sjukskrivning är en del av vården och behandlingen av patienten. Den är en av många möjliga behandlingsmetoder och borde vara en aktiv del av patientens vård. Men hos samtliga granskade verksamheter bedömdes en stor del av de långtidssjukskrivna vara ”medicinskt färdigbehandlade”. Sjukskrivningen ses sällan som en aktiv del av vården. I ungefär hälften av sjukfallen bedömdes sjukskrivningen vara en konsekvens av patientens arbetsbelastning i förhållande till arbetskapaciteten.

Socialstyrelsens rapport visar också att det ofta saknas lokala riktlinjer och rutiner för sjukskrivningsprocessen samt ett systematiskt kvalitetsarbete.

Granskningen fortsätter

Socialstyrelsen kommer att fortsätta att bedriva tillsyn av sjukskrivningsprocessen fram till år 2007. Från och med i år kommer inriktningen vara patienter med psykiatriska diagnoser. Socialstyrelsen har också ett uppdrag att tillsammans med Försäkringskassan ta fram försäkringsmedicinska riktlinjer. Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för både läkare och försäkringskassan. I uppdraget ingår också att utveckla metoder för att bedöma arbets- och funktionsförmåga.Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl dig via media@socialstyrelsen.se.

Presstjänsten nås på telefon 08-555 530 05.