Socialstyrelsen

Socialstyrelsen överlämnar underlagsrapport till Ansvarskommittén: "God vård på lika villkor"

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 10:00 CEST

Geografi, demografi, volym & kvalitet

Vården bör bli allt mer kunskapsstyrd och förutsättningarna för detta måste vara så goda som möjligt. Mot bakgrund av den allt intensivare kunskapsutvecklingen spelar ett begränsat antal regionala kunskapscentra en väsentlig roll. Det är naturligt att dessa centra utvecklas från de nuvarande universitetssjukhusen. Den geografiska basen för framtidens vård skulle därmed vara de sex sjukvårdsregionerna. Det menar Socialstyrelsen i underlagsrapporten "God vård på lika villkor" som i dag, onsdag, lämnas till Ansvarskommittén.

På uppdrag av Ansvarskommittén har Socialstyrelsen tagit fram vissa underlag om den framtida samhällsorganisationen och vårdstrukturen. Socialstyrelsen har främst koncentrerat sig på tre frågeställningar:

· Finns det vetenskapligt stöd för ett samband mellan en verksamhets omfattning och resultat i termer av kvalitet?

· Finns det behov av större patientunderlag för vårdens kvalitet?
· Har den geografiska och befolkningsmässiga basen betydelse för kunskapsbildning och kunskapsspridning?

För att söka svar på dessa frågor har Socialstyrelsen engagerat flera olika aktörer och kunskapskällor. Bland annat har SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, studerat sambandet mellan en verksamhets omfattning och resultat i termer av kvalitet. Det finns vetenskapligt stöd för att ytterligare koncentrera vissa kirurgiska åtgärder, men för övrigt finns inga direkta samband mellan volym och kvalitet. Kvalitet i vården bestäms i huvudsak av följsamheten gentemot vetenskapligt grundad kunskap.

Nuvarande sex sjukvårdsregioner har alla en hög självförsörjningsgrad, det vill säga de klarar av att ge den egna befolkningen både specialiserad och högspecialiserad vård. SCB, har prognostiserat befolkningsutvecklingen fram till 2030. De tre storstadsområdena beräknas få kraftiga befolkningsökningar samtidigt som befolkningen i norra Sverige minskar. Samtliga sjukvårdsregioner skulle år 2030, med nuvarande indelning, ha ett befolkningsunderlag på mellan en och två miljoner invånare.

Hälso- och sjukvårdens portalparagraf talar om "god vård på lika villkor för hela befolkningen". Medborgarna ska oberoende av bostadsort ha tillgång till likvärdig vård baserad på den senaste kunskapen och den samlade erfarenheten.

- För framtiden måste det skapas bättre förutsättningar för kunskapsbildning, kunskapsspridning och systematiskt förändringsarbete för att målet ska uppnås" säger Bo Lindblom, chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning.

Hela rapporten finns publicerad på Socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.se.

Fakta: De sex sjukvårdsregionerna består i dag av: Norra, Uppsala/Örebro, Västsvenska, Stockholm/Gotland, Sydöstra och Södra sjukvårdsregionen.

Mer information: Projektledare Stig Almquist 08-555 532 50, enhetschef Monica Albertsson 08-555 533 03, avdelningschef Bo Lindblom, 0708-83 30 03 eller Mats Svegfors (ordf. Ansvarskommittén), 021- 19 51 15 och 0705-93 79 97.


Presstjänsten nås på telefon 08-555 530 05.