Socialstyrelsen

Socialstyrelsen om vården av psykiskt sjuka människor: Bristande samarbete, för få slutenvårdsplatser

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 16:20 CEST

Bristen på akutvård och för få slutenvårdsplatser innebär en risk för att psykiatrins patienter inte alltid får den vård de behöver. Samverkan mellan landsting och kommuner är av särskilt stor vikt för personer med missbruksproblem och psykisk sjukdom. Det säger Socialstyrelsen idag i sin redovisning till regeringen om eventuella brister inom den psykiatriska vården och socialtjänstens verksamhet.

Vården av människor med svår psykisk sjukdom eller personlighetsstörning fungerar inte tillfredsställande. De har ofta genomgått vård av olika slag vid många tillfällen, speciellt om det också har missbruksproblem. Dessa personer behöver samordnade och långvariga insatser från psykiatrin, beroendevården, kroppssjukvården och socialtjänsten. Vårdkedjorna som finns idag passar inte dessa patientgrupper, insatserna har inte samordnats och helhetsperspektiv saknas.

Det är troligt att mer samordnade och evidensbaserade vårdinsatser skulle ge ett bättre resultat. Den kunskap som i dag finns om effektiva metoder och arbetssätt behöver systematiseras. Huvudmännen bör se till att det sker en utveckling mot evidensbaserad vård, där man följer upp och utvärderar de egna resultaten.

Samverkan mellan landsting och kommuner är av särskilt stor vikt för personer med missbruksproblem och psykisk sjukdom. En gemensam nämnd för vården och omsorgen av denna grupp skulle underlätta riktade resurser och insatser utifrån patientens behov utan hänsyn till administrativa gränser. Forskning inom området bör stimuleras.

Det är sannolikt att det begränsade antalet slutenvårdsplatser och bristande tillgång till akut vård medför risk för att patienter, särskilt i det akuta skedet, inte får den vård de skulle behöva. Detta talar för att ytterligare resurser bör tillföras området.

Det kräver tydliga prioriteringar på statlig, regional och lokal nivå.

Socialstyrelsen föreslår flera förbättringsåtgärder:

Landstingen bör få till stånd vårdinsatser som är anpassade till patienter med psykiskt störning och missbruksproblem. Personalen behöver specialkompetens och tillgång till både akuta och långsiktigt planerade vårdmöjligheter.
Vården för missbrukare med psykos eller personlighetsstörningar måste organiseras i ett mycket nära samarbete mellan psykiatrin, landstingets missbruksvård och socialtjänsten. Insatser bör vara långsiktiga och anpassade till denna patientgrupp och inte enbart avse patienter som kommer efter tidsbeställning. Lämplig slutenvård bör finnas tillgänglig vid dessa samarbetsinsatser.
Uppsökande verksamhet från såväl psykiatri som socialtjänst, så långt möjligt i gemensamma team, behöver komma till stånd.
En skärpning bör ske i enlighet med lagstiftningen när det gäller nödvändigheten av en samlad vårdplanering, med deltagande av förutom individen själv berörda myndigheter och vårdgivare.

Individuella vårdplaner i samverkan med berörda vårdgivare och individer ska upprättas och det ska framgå vem som ansvarar för vilka insatser samt hur uppföljning av planen ska ske och hur avvikelser från planen skall hanteras. Boendesituation och behov av sociala insatser ska vara självklara inslag i planen. Den skall också regelbundet följas upp och utvärderas. Även på denna punkt behövs en skärpning i enlighet med lagstiftningen.
Socialstyrelsen avser att:

under 2004 genomföra tillsyn av hur man inom den psykiatriska verksamheten hanterar riskbedömningar.
ta fram en kunskapsöversikt över risk- och farlighetsbedömningar.
utifrån denna kunskapsöversikt samt erfarenheter från tillsynsaktiviteterna sammanställa vägledning för utförande av riskbedömningar.
för sjukvården och socialtjänsten presentera gemensamma nationella riktlinjer för vården av psykiskt sjuka missbrukare. Detta arbete har redan inletts.
i samarbete med experter och huvudmän inrätta kvalitetsregister för rättspsykiatrin i syfte att följa upp kvalitet och resultat i den egna verksamheten.

Mer information: Kjell Asplund, 08-555 530 72, Kerstin Wigzell 08-555 534 00, Lars Grönvall 08-555 533 37.