Socialstyrelsen

Socialstyrelsen rapporterar om vårdskador och patientsäkerhet

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 09:12 CEST

Läkemedelsanvändning och vårdhygien är två av flera angelägna förbättringsområden för patientsäkerhetsarbetet. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen, som redovisar uppgifter om vårdskador och beskriver principer för arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Antalet vårdskador som leder till dödsfall eller bestående och övergående men beräknas uppgå till flera tusen varje år.

Socialstyrelsen publicerar idag den första av en ny serie återkommande lägesrapporter om patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete. Rapporten redovisar och analyserar uppgifter ur register och andra källor om förekomsten av vårdskador. Den tar även upp patientsäkerhetsbegreppet och principer för arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Uppgifterna i källmaterialen talar för att läkemedelsanvändning och vårdhygien är angelägna förbättringsområden för patientsäkerhetsarbetet. Dit hör också att minska antalet fallskador. Risksituationer och vårdskador är ofta en följd av dåligt fungerande vårdrutiner och bristfällig kommunikation mellan olika delar av vården liksom mellan personal och patient. Följderna kan t.ex. bli att patienter förväxlas, remisser kommer på avvägar och provsvar inte blir bedömda.

I rapporten görs skattningar av antalet vårdskador som leder till dödsfall eller bestående och övergående men. Trots en betydande underrapportering anmäls flera tusen sådana händelser årligen, och en stor del kan undvikas. Dessa undvikbara händelser medför stort mänskligt lidande, stora kostnader och risk för att allmänhetens förtroende för vården rubbas.

Socialstyrelsens tillsyn av sjukvården syftar främst till att patientsäkerheten ska vara hög. Vårdskador kan inte helt elimineras, men Socialstyrelsen bedömer att många kan undvikas genom intensivare patientsäkerhetsarbete, lokalt och nationellt. Det bör ske i samverkan med de professionella, administrativa och politiska ledningarna eftersom bristerna huvudsakligen hänger samman med systemen, organisation, resurserna och ledningens engagemang.

Ett led i detta är den första nationella patientsäkerhetskonferensen 10-11 september, som genomförs av åtta nationella aktörer (se
www.patientsakerhet.nu.)

Rapporten Patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete - en översikt finns på Socialstyrelsens webbplats www.sos.se. Där finns också en debattartikel av Kerstin Wigzell som publiceras i Dagens Medicin idag.

Ytterligare information: Kerstin Wigzell, generaldirektör, 08- 555 34 00, och
Catarina Andersson Forsman, chef för tillsynsavdelningen, 08- 555 530 03.