Socialstyrelsen

Socialstyrelsen utvärderar konkurrensutsatt äldreomsorg: Svårt se skillnader mellan privat och offentligt driven äldreomsorg

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 09:15 CEST

Socialstyrelsen konstaterar i en rapport som publiceras idag att kunskaperna
om konsekvenserna av att konkurrensutsätta äldreomsorgen är mycket
begränsade. Det går inte att dra några entydiga slutsatser om huruvida
privat utförd äldreomsorg skulle vara av bättre kvalitet och billigare än
verksamhet som drivs i kommunal regi.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag studerat omfattningen av
konkurrensutsättningen inom äldreomsorgen. Fokus har legat på skillnader i
kvalitet och kostnader mellan vård som utförs av kommuner respektive av
privata utförare.

Omfattningen av äldreomsorg i privat regi tenderar att öka, både i kostnader
och sett till antal personer som får hjälp.
- Äldreomsorgen präglas allt mer av alternativa driftsformer och en mångfald
av utförare, vilket skapar valmöjligheter. Samtidigt ställer det högre krav
på brukaren och den offentliga omsorgen, säger Lennarth Johansson,
projektansvarig på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens studie av kommunernas egen dokumentation visar att det
finns brister i uppföljningen, bland annat eftersom det inte finns något
vedertaget system för att mäta kvalitet. Tillgängligt forsknings- och
utredningsarbete ger heller inte tillräckligt underlag för kunna dra
generaliserbara slutsatser. Omdömen i positiv eller negativ riktning bygger
snarare på bedömningar eller skattningar av effekter än på faktamaterial.
Studierna tyder dock på att konkurrensutsättning kan ha bidragit till en
vitalisering och att kvalitetsmedvetandet ökat i verksamheten och i
äldreomsorgen som helhet.

Brukarnas upplevelser av kvaliteten i privat utförd äldreomsorg skiljer sig
inte nämnvärt från äldreomsorg utförd av kommunen. Det är snarare andra
faktorer än vem som är utförare - till exempel kontinuitet, bemötande och
möjligheter att påverka hjälpens innehåll och utförande - som avgör vad
brukarna anser om vården.

I Socialstyrelsens egna studier av kostnadsutvecklingen i kommuner som lagt
en större andel av sin verksamhet på entreprenad jämfört med de kommuner som
inte gjort det, har det inte gått att belägga att konkurrensutsättningen av
äldreomsorgen medför lägre kostnader.
- Mycket tyder på att både kostnadsnivån och kvaliteten, i såväl privat som
offentligt driven äldreomsorg, blir mer lika med tiden, kommentarer Lennarth
Johansson, Socialstyrelsen.

Rapporten Konkurrensutsättningen inom äldreomsorgen finns på
Socialstyrelsens webbplats www.sos.se.

Ytterligare information:
Lennarth Johansson, projektansvarig, Äldreenheten, 08-555 532 61, 0708-83 32
61
Karin Mossler, chefsekonom, 0708-83 32 86

Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl
dig via media@sos.se. Mediegruppen nås på telefon 08-555 531 33/532 72 eller
08-555 530 05.


Vik. pressekreterare
Ingela Folemar

Informationsavdelningen
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Direkt: 08-55 55 33 13
Pressjour: 08-55 55 30 05
ingela.folemar@sos.se