Statistiska centralbyrån, SCB

Socialt skydd i Sverige 1993-2011: Socialt skydd i förhållande till BNP sjunker

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 10:09 CEST

Utgifterna för det sociala skyddet ökade i löpande priser men sjönk i förhållande till BNP år 2011. Som andel av BNP sjönk utgifterna från 30,4 procent år 2010 till 29,4 procent år 2011. I det sociala skyddet ingår ersättningar som t ex pensioner och arbetslöshetsersättning samt förmåner som sjukvård och barnomsorg.

Mellan åren 2010 och 2011 ökade de totala utgifterna för socialt skydd med 15,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 1,5 procent. Totalt uppgick utgifterna till 1 029,9 miljarder kronor.

De totala utgifterna för det sociala skyddet har ökat varje år under perioden 1993-2011. Sett över hela denna period ökade utgifterna med 443 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 75,6 procent.

Som andel av BNP har utgifterna för det sociala skyddet varierat en del under åren. Mellan 1993 och 2000 minskade andelen stadigt för att därefter öka under tre år. Från år 2004 har andelen minskat med undantag för 2008 och 2009 då andelen steg. Totalt sett har utgifternas andel av BNP minskat från 37,3 procent 1993 till 29,4 procent 2011.

Utgifterna för arbetslöshet sjunker, men sjukpenningen ökar
De utgifter som vägde tyngst var de för ålderdom samt hälso- och sjukvård. Sammanlagt utgjorde de 66,9 procent av de sociala förmånerna år 2011.

Utgifterna för hälso- och sjukvård ökade med 13,3 miljarder, vilket motsvarar en ökning med 5,4 procent. Den betalda sjukledigheten ökar för första gången sedan 2003, vilket till största delen förklaras av sjukpenningen som ökar med 14,8 procent mellan åren 2010 och 2011. Även naturaförmånerna ökar där både utgifterna för öppenvård och slutenvård ökar.

Utgifterna för ålderdom ökade med 10,5 miljarder, motsvarande 2,6 procent mellan åren 2010 och 2011. Detta beror främst på att ålderspensioner, vård och hjälp i särskilda och ordinära boendeformer har ökat.

Utgifterna för arbetslöshet minskade med 5,4 miljarder mellan åren 2010 och 2011, vilket motsvarar 11,8 procent. Största delen beror på att utgiften för arbetslöshetskassorna minskade med 4,6 miljarder, 26,0 procent.

Tabell 1: Totala utgifter för sociala förmåner per funktion 2006-2011. Miljoner kr – löpande priser
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____354080.aspx

Hög, men sjunkande, utgiftsandel jämfört med övriga Europa
Sveriges totala utgifter för det sociala skyddet i förhållande till BNPsjönk från 32,0 procent år 2009 till 30,4 procent år 2010. Även för EU-länderna totalt sjönk andelen från 29,6 procent år 2009 till 29,4 procent år 2010. Sverige har under hela tidsperioden 1993-2009 redovisat bland de största andelarna. Det är endast Frankrike och Danmark som de senaste åren redovisat större andel. År 2010 redovisar förutom dessa två länder även Tyskland, Nederländerna och Finland en större andel än Sverige. Österrike redovisar en lika stor andel som Sverige.

Tabell 2: Totala utgifter för det sociala skyddet i EU-länderna, Island, Kroatien, Norge, Schweiz och Serbien som andel (%) av BNP 2006-2010.
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____354080.aspx

Ett problem vid internationella jämförelser är skillnader i ländernas beskattningsregler. En del länder beskattar vissa förmåner medan andra inte gör det. Dessutom kan vissa förmåner i en del länder utgöras av skatteavdrag medan andra länder istället betalar förmånen direkt.

I Sverige är de flesta kontantförmånerna skattepliktiga. Om man tar hänsyn till beskattningen sjunker förmånernas andel av BNP år 2011 från 28,9 procent inklusive skatt till 25,6 procent exklusive skatt.

Definitioner och förklaringar
Socialt skydd definieras här som samtliga insatser från offentliga eller privata organ som syftar till att avlasta hushåll och enskilda personer från speciellt definierade risker eller att tillgodose speciellt definierade behov. En förutsättning är att insatsen inte kräver en samtidig gentjänst och att den inte är baserad på individuella arrangemang. Förmånerna kan antingen vara kontant eller in natura.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s hemsida.

Eurostat
På Eurostats hemsida publiceras dessa data för alla EU länderna i en databas under: Population and social conditions – Data - Living conditions and welfare - Social protection – expenditures/receipts. De har även en publikation som enklast hittas via sökordet ESSPROS.


Producent
SCB, Nationalräkenskaperna
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax fax 08-506 942 96

Förfrågningar
Nina Grönborg
Tfn 019-17 64 41

Annica Wallerå
Tfn 019-17 62 38