Sundsvalls kommun

Socialtjänsten förbättrar kontrollen vid handläggning av försörjningsstöd

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 06:00 CEST

Vid sammanträdet den 22 september tar socialnämnden ställning till förslaget att tillsätta två permanenta utredare som ska bistå socialsekreterarna i handläggningen av försörjningsstödsärenden. Detta för att minska antalet felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Den 31 augusti i år avslutades det så kallade FUT-projektet inom individ- och familjeomsorgens enhet för ekonomiskt bistånd. Det har pågått i två år, och syftade till att identifiera och komma till rätta med felaktiga utbetalningar (FUT) av försörjningsstöd. I en utvärderingen av projektet finns ett förslag om att förstärka enheten för ekonomiskt bistånd med två särskilda utredare som ska ansvara för den interna kontrollen av både handläggning och utbetalning av försörjningsstöd. (Rapporten bifogas)

Fler behöver försörjningsstöd

Under 2009 betalade socialtjänsten i Sundsvall ut drygt 108 miljoner kronor i försörjningsstöd. Prognosen för 2010 tyder på att försörjningsstödet detta år kommer att uppgå till närmare 113 miljoner kronor.

Antalet hushåll som behöver försörjningsstöd har ökat markant under projekttiden. En situation som ser lika ut över hela Sverige. Ökningen som uppgick till 17 procent under 2009 kan kopplas till den världsomfattande kris som började hösten 2008. Detta innebär fler ärenden per handläggare att utreda, därmed mindre tid till utredning av misstänkta bidragsbrott och granskning av den egna handläggningen. Men också att mindre tid kan läggas på socialt stöd till de sökande för att de i högre grad själva ska kunna klara sin egen försörjning.

220 ärenden granskade

Under projekttiden har två projektanställda FUT-utredare granskat 220 ärenden som misstänkts vara felaktiga. 118 av dessa ledde dock inte till någon åtgärd. De felaktiga utbetalningar som kunde identifieras har uppgått till drygt 80.000 kr per månad vilket är strax under 1% av det totala försörjningsstödet per månad. Under ett år innebär detta närmare en miljon kronor.

Merparten av de felaktiga utbetalningarna var orsakade av felaktiga uppgifter från den sökande. Stor del av dessa kunde kategoriseras som gjorda med uppsåt eller grov oaktsamhet, det vill säga - bidragsbrott. Misstänkta bidragsbrott polisanmäldes, med krav på återbetalning.

­Summan per hushåll minskat

När FUT-projektet nu avslutats konstateras dock att summan utbetalt försörjningsstöd per hushåll har minskat med i snitt 100 kronor per hushåll och månad. Omräknat för ett helt år innebär det en besparing på 1,7 miljoner kronor. Minskningen kan vara en effekt som FUT-projektet fört med sig genom bättre rutiner, nya riktlinjer och en systematisk internkontroll.

- Det känns bra att vi genomförde projektet. De goda effekterna och erfarenheterna gör att vi nu kan permanenta den förstärkta organisationen kring handläggningen av försörjningsstöd. Det handlar om ansvar för kommunens pengar, men också om en rättssäkrare hantering och en lika bedömning av de bidragssökande, säger Lena Österlund, (S) ordförande i socialnämnden.

Förslag om fortsatt förstärkning

Därför finns nu ett förslag om att permanent tillsätta två FUT-utredare inom enheten för ekonomiskt bistånd för att avlasta och ge stöd till handläggarna samt säkra den interna kontrollen. Socialnämnden kommer att ta ställning till förslaget vid sammanträdet den 22 september.

­- Möjligheterna att få tillbaka felaktigt utbetalda försörjningsstöd är av olika skäl ganska små, därför är det  så viktigt att det blir rätt från början. Med FUT-utredare i organisationen ökar den möjligheten vilket också innebär en stor besparing för Sundsvalls kommun, säger Mia Brodin, chef för individ- och familjeomsorgen.

 

Kontaktpersoner:

Lena Österlund, (S) ordförande i socialnämnde telefon 060-19 11 38, 070-346 35 81

Mia Brodin, chef för socialtjänstens individ- och familjeomsorg telefon 060-19 26 06, 073-275 40 61