Länsstyrelsen i Södermanlands län

Södermanland är ett attraktivt inflyttarlän

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 17:40 CET

Befolkningen i Södermanland fortsätter att öka och vi närmar oss 263 000 invånare. Efter de tre första kvartalen 2006 är befolkningsökningen i länet totalt
1 056 personer. Ökningen i länet, precis som ökningen i hela riket, beror främst på en kraftigt ökad invandring.

Mycket positivt är också att Södermanland är ett av endast sex län med ett positivt flyttnetto mot övriga Sverige. Vi behåller alltså vår profil som attraktivt inflyttarlän.

Södermanlands befolkning är nu uppe i 262 980 personer och efter det tredje kvartalet 2006 har vi fått 1 085 nya invånare, varav 955 invandrat från något annat land. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån, som presenterades på tisdagen.

Den här utvecklingen följer ett generellt mönster i riket som helhet, där invandringen ökat kraftigt under kvartalet. En mycket positiv utveckling är att vi tillsammans med Stockholm, Uppsala, Skåne, Västra Götaland och Halland, är det enda län med positivt flyttnetto (101 personer) mot övriga Sverige. Södermanland behåller därmed sin profil som ett attraktivt inflyttarlän.

Åldrande befolkning

Befolkningstillväxten beror alltså i allt väsentligt på en ökad inflyttning, även om vi också haft ett födelseöverskott på 37 personer. Det låga födelseöverskottet återspeglar vår relativt sett åldrande befolkning och kontrasten mot exempelvis storstadsregionerna på detta område är tydlig. Det finns dock många län som har en betydligt mer problematisk demografisk förskjutning mot en åldrande befolkning än vad Södermanland har. Räknat i procent är befolkningstillväxten hittills under året 0,41 procent, vilket placerar oss på åttonde plats av Sveriges totalt 21 län. Stockholm, Skåne och Halland utmärker sig i toppen.

I ett Mälardalsperspektiv har befolkningsutvecklingen i länet varit bra och vi har en starkare befolkningsutveckling än både Örebro och Västmanland. Flyttnettot i Södermanland är också större än för Uppsala, som dock kompenserar detta med ett kraftigt positivt födelseöverskott och har därmed en totalt sett starkare befolkningstillväxt än Södermanland. Tabellen nedan visar befolkningsutvecklingen i Mälardalen i relation till respektive län och riket.

Mälardalen totalt sett har en betydligt starkare utveckling än riket, vilket till största delen förklaras av utvecklingen i Stockholm. Den starka utvecklingen i Stockholm beror främst på ökad invandring, men även att inflyttning från övriga landet möjliggjorts genom ett ökat bostadsbyggande i regionen.Södermanland har haft en stark befolkningstillväxt under 2006, men utvecklingen inom länet är fragmenterad där vissa delar uppvisar en fortsatt stark utveckling, medan andra fortsättningsvis backar eller stagnerar. Fem Sörmlandskommuner har positivt flyttnetto mot övriga Sverige och alla utom Trosa har ett positivt flyttnetto mot utlandet.

Ojämn befolkningstillväxt i länet

I absoluta tal ökar Eskilstuna mest med 561 nya invånare och har nu en total folkmängd på 92 196. Även Strängnäs, Nyköping och Trosa har haft en kraftig befolkningstillväxt hittills under året. Detta bekräftar en generell trend under 2000-talet, som har förstärkts under de senaste åren. Det är också dessa kommuner som är de enda i länet som uppvisar ett födelseöverskott, eftersom de har en relativt sett yngre befolkning än övriga kommuner. Inflyttningen till de här fyra kommunerna har dock olika karaktär.Eskilstuna växer främst tack vare ökad invandring, Nyköping har både ökad invandring och inflyttning från övriga Sverige, medan Strängnäs och Trosa har kraftig inflyttning från övriga Sverige och troligtvis från Stockholmsregionen om det historiska mönstret håller i sig. En avgörande faktor för denna utveckling är att bostadsbyggandet kommit igång i samtliga dessa kommuner, men en potential att växa ännu mer torde finnas.

Tabell finns på http://www.d.lst.se/d/Pressrum/Nyheter/2006/2006-11-14p.htm
Den procentuella utvecklingen är starkast i Trosa och Strängnäs.

Det går tydligt att utläsa den geografiska fragmenteringen, där framförallt västra delen av Södermanland har en fortsatt negativ befolkningsutveckling. Från KFV-regionen har utflyttningen mot övriga Sverige varit särskilt stark, vilket troligen främst beror på flyttningar till studier alternativt arbete på annan ort. Vingåkers kommun kompenserar en kraftig utflyttning mot övriga Sverige med en kraftig invandring och får på så sätt ett positivt flyttnetto.

Den inomregionala omflyttningen sker främst till Eskilstuna och Nyköping men även Katrineholm har under året ett positivt flyttnetto mot övriga kommuner i länet. Resten av kommunerna har negativt flyttnetto mot det egna länet. I fallet Eskilstuna beror detta troligen på Mälardalens högskola som rekryterar en stor andel studenter från andra Sörmlandskommuner. För Katrineholm och framförallt Nyköping beror inflyttningen troligtvis på kvalitéer i boendemiljön.

Kontaktpersoner:
Peter Eklund 070 - 275 01 68
Peter Bjerkesjö 0155 - 26 41 98