Södra Skogsägarna

Södras delårsrapport - fortsatt stabil intjäningsförmåga

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 13:34 CEST

Skogskoncernen Södra redovisar ett resultat efter finansnetto på 871 MSEK (1 157) för perioden januari - september. Nettoomsättningen ökade till 10 149 MSEK (9 934).

Perioden har kännetecknats av god efterfrågan på koncernens produkter. Det gäller både pappersmassa, sågade trävaror, biobränsle och virkesråvara.

– Den underliggande intjäningsförmågan överstiger utfallet för motsvarande period i fjol. Det lägre resultatet beror på kostnader för strukturåtgärder och ett minskat tillskott från valutasäkringar. För årets sista kvartal förutses en fortsatt positiv resultatutveckling, säger koncernchefen Leif Brodén.

Massapriset är den enskilda faktor som mest påverkar Södras resultat. Priset på den blekta barrmassan ökade stegvis fram till halvårsskiftet, men har därefter varit under stark press. Kunderna har varit avvaktande och massalagren har ökat. För närvarande pekar det mesta på att priserna har bottnat och prisökningar har aviserats.

Konsumtionen av trävaror har gynnats av hög byggaktivitet både i USA, Japan och Europa. Men samtidigt har utbudet varit högt, vilket medfört att priserna inte kunnat höjas i takt med kostnaderna. Priserna på granvaror, Södras huvudsortiment, har varit stabila under perioden.

Verksamheten

– Koncernen har fortsatt fokus på produktivitetsarbete för att parera det långsiktiga realprisfall, som både skogsnäringens och andra branschers produkter är utsatta för. Inom samtliga våra affärsområden pågår aktiviteter som på olika sätt bidrar till att vi förbättrar vår produktivitet, säger Leif Brodén.


Vid Södras fem massabruk tillverkades 1 523 000 ton (1 463 000). Inplanerade produktionsstopp har genomförts vid Mörrum, Mönsterås, och Tofte.

Vid sågverken producerades 1 024 000 m3 (985 000). Trimningarna av verken fortsätter. Produktionen vid sågverket i Mönsterås ligger nu på en årstakt klart över 300 000 m3, en betydande ökning jämfört med föregående år. Produktionen vid sågverket i Lenhovda upphörde efter sommaren.

Södra Skogsenergis leveranser av biobränslen ökade till 1,6 milj m3s (1,5).

Volymökningen förklaras bland annat av att ett antal nya större kunder tillkommit.

Södra Skogs anskaffning och leveranser nådde ny rekordnivå och uppgick till 10,9 milj m3fub (10,2). Efterfrågan på grantimmer och massaved fortsätter att vara hög, medan marknaden för furutimmer har svalnat något.

Resultaträkning januari-september, MSEK 2004
2003

Nettoomsättning 10 149
9934

Resultat före avskrivningar 1668
1899

Avskrivningar -802
-715

Rörelseresultat 866
1184

Finansnetto 5
-27

Resultat efter finansnetto 871
1157

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 12% (16).

Soliditeten var 62% (62) vid periodens slut.

Eventuella frågor med anledning av delårsrapporten besvaras av:
Leif Brodén, koncernchef, tel 070-558 94 26
Mats Sandgren, skogsdirektör, tel 0470-893 24
Sven-Eric Petersson, informationschef, tel 0470-894 74