Södra Skogsägarna

Södras vinst över en miljard

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 11:15 CET

Skogskoncernen Södra redovisar ett resultat efter finansnetto på 1 157 MSEK (562) för perioden januari-september. Nettoomsättningen ökade till 9 934 MSEK (8 769). Det operativa kassaflödet uppgick till 1 383 MSEK.

Samtliga affärsområden förbättrade sina resultat jämfört med föregående år. Avkastningen på sysselsatt kapital var 16 procent (9) och soliditeten uppgick till 62 procent (57).

Koncernchefen kommenterar
- Resultatet visar att Södra har en god konkurrenskraft på
världsmarknaden även i en dämpad allmänkonjunktur, säger Södras koncernchef Anders Wahrolén.
- För återstoden av året förutser vi en fortsatt balanserad
marknadssituation för våra huvudprodukter. En ökad efterfrågan kommer först när världskonjunkturen vänder uppåt.

Verksamheten
Vid Södras fem massabruk producerades under perioden 1,5 miljoner ton (1,4) pappersmassa. Ett förbättrat resultat är en följd av ökad effektivitet med minskade kostnader, högre kvalitetsutfall i produktionen samt ett finansiellt bidrag från fastprisavtal och terminer.

Priset på koncernens huvudprodukt, den blekta barrmassan, stabiliserades på nivån 530-540 USD per ton. Mot bakgrund av en förbättrad marknadssituation med ökande leveranser och minskade lager höjs priset från 1 november till 560 USD. Beslut har fattats om en investering avseende ytterligare en turbin i Mörrum.

Södras tio sågverk producerade 985 000 kubikmeter sågade trävaror. Jämförelsesiffror för 2002 saknas då Geijerträ förvärvades vid halvårsskiftet 2002. Resultatutvecklingen har varit tillfredsställande trots ett visst överskott på marknaden. För interiörgruppen Gapro har marknaden försvagats något, men resultatet har utvecklats positivt.

Södra Skogsenergis leveranser av biobränslen ökade till 1,4 miljoner m3s (1,2). Såväl volym- som prisökningar har bidragit till ett förbättrat resultat. Framförhållningen är god och lagervolymerna har kunnat ökas inför den förestående vintersäsongen.

Södra Skog har hanterat rekordstora virkesvolymer. Virkesinköpen ökade till 10,2 miljoner m3fub (9,8), varav medlemmarna levererade 5,8 miljoner m3fub. Av virkesleveranserna på 10,2 miljoner m3fub gick 7,9 miljoner m3fub till Södras industrier.

Södra Finans har på ett konsekvent sätt utnyttjat affärstillfällen både inom valutor och räntor och redovisar därför ett bra resultat.

Antalet medlemmar och den anslutna medlemsarealen fortsätter att öka. Under perioden ökade medlemsarealen med cirka 20 000 hektar och uppgick vid periodens slut till 2,1 miljoner hektar. Antalet medlemmar uppgår till drygt 34 500.

Resultaträkning januari-september (MSEK) 2003 2002
Nettoomsättning 9 934 8 769
Resultat före avskrivningar 1 899 1 281
Avskrivningar enligt plan - 715 - 691
Rörelseresultat 1 184 590
Finansiella intäkter och kostnader - 27 -28
Resultat före skatt 1 157 562


Eventuella frågor med anledning av delårsrapporten besvaras av:
Anders Wahrolén, koncernchef, tel 0470-890 00
Sven-Eric Petersson, informationschef, tel 0470-894 74