Södra Skogsägarna

Södras vinst tredubblades till över 700 MSEK

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2003 10:24 CEST

Skogkoncernen Södra redovisar ett resultat efter finansnetto på 702 MSEK (230) för första halvåret. Omsättningen ökade till 6 689 MSEK (5 873). Avkastningen på sysselsatt kapital var 15 procent och soliditeten uppgick till 59 procent.

Efterfrågan på koncernens produkter var balanserad för både pappersmassa, sågade trävaror, biobränsle och skoglig råvara. Samtliga affärsområden förbättrade sina resultat jämfört med första halvåret föregående år.

Vid Södras fem massabruk producerades under perioden 991 000 ton (940000) pappers-massa. Södra Cells nettoomsättning uppgick till MSEK 3 936 (3 844) och rörelseresultat ökade till MSEK 655 (209). Förbättringen är ett resultat av ökad effektivitet med minskade kostnader, större fokus på de produkter som betalas bäst och högre kvalitetsutfall i produktionen. En viss avmattning på marknaden noterades i slutet av perioden. Priset på koncernens huvudprodukt, den blekta barrmassan, steg under våren till USD 560 per ton i maj. Vid halvårsskiftet var noteringen USD 520.

Södra Wood Products redovisade en nettoomsättning på MSEK 1 561 och ett rörelseresultat på MSEK 55. De tio sågverken producerade 711 000 m3 sågade trävaror. Jämförelsesiffror för första halvåret 2002 saknas då Södra Wood Products bildades efter förvärvet av Geijerträ per den 1 juli 2002. För närvarande är tillgången på sågade trävaror god. Under perioden förvärvades listtillverkaren Treprofil i Norge med tillträde 1 september 2003.

Södra Skogsenergis leveranser av biobränslen uppgick till 1,2 milj m3s (1,0).

Södra Skogs virkesinköp ökade till 7,3 milj m3fub (6,9), varav medlemmarna levererade 5,0 milj m3fub. Av virkesleveranserna på 7,3 milj m3fub gick 5,5 milj m3fub till Södras industrier.

Medlemsantalet i Södra ökar stadigt. Under första halvåret ökade antalet medlemmar och tillika ägare i föreningen med 155 till drygt 34 500. Medlemmarna äger tillsammans drygt hälften av skogsmarksarealen i södra Sverige.

Koncernchefen kommenterar
- Det första halvårets resultat är mycket bra med tanke på den svaga allmänkonjunkturen, säger Södras koncernchef Anders Wahrolén.
- Marknaden under andra halvåret bedöms som osäker och svag för såväl massa som sågade trävaror. En stabilt positiv förändring kommer först när världskonjunkturen vänder uppåt.

Resultaträkning januari - juni (MSEK)
. . . . . . . . . . . .2003 2002
Nettoomsättning 6 689 5 873
Resultat före avskrivningar 1 213 695
Avskrivningar - 483 - 451
Rörelseresultat 730 244
Finansnetto - 28 - 14
Resultat före skatt 702 230

Eventuella frågor med anledning av delårsrapporten besvaras av:
Anders Wahrolén, koncernchef tel 0470-890 00
Sven-Eric Petersson, informationschef tel 0470-894 74