Softronic AB

Softronic fokuserar ytterligare

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 13:44 CEST

Softronic avvecklar vissa delar av verksamheten. Syftet är att skapa en ytterligare marknadsanpassad verksamhet inför 2004. Målet är att under 2004 leverera en marginal om minst 5% trots en fortsatt mycket svår marknad. Likviditeten är fortsatt god med sammanlagt likviditetsutrymme om 57 MSEK.

Som framgått av tidigare kvartalsrapporter gör Softronic bedömningen att marknaden för IT-konsulter inte kommer att förbättras inom det närmaste året och har därför beslutat göra en större förändring av marknadspositionering trots ett relativt bra resultat under första halvåret 2003.

Softronic kommer nu att koncentrera utbudet till sektorer med tydlig efterfrågan och relativt goda priser. Det gäller främst värdehöjande effektivitetsuppdrag som ger snabba resultat. Då krävs kompetenta och erfarna konsulter inom management och IT. Exempel på projekt är kostnadsbesparande drift- och förvaltningsuppdrag (outsourcing) samt integration av befintliga applikationer till fasta priser för att få ut mervärden i verksamheten. Dock bedöms efterfrågan på större nyutvecklingsprojekt lika låg som tidigare. Det finns ett mycket stort utbud av lågpriskonsulter med lägre kompetens och erfarenhet vilket resulterat i fortsatt prispress på relativt okvalificerat arbete.

Sammantaget innebär detta att ett antal systemutvecklare och tekniker utan kompletterande kompetenser kommer att lämna företaget under tredje och fjärde kvartalet.

Förhandlingar har också inletts om dotterbolaget Iberconsult i Portugal. Avsikten är att sälja bolaget till personalen i avsikt att ytterligare fokusera verksamheten. Iberconsult har under tredje kvartalet haft ett negativt resultat om ca -1,5 MSEK.

Softronics bedömning är att denna justering av inriktning och generella kompetensfokusering kommer att leda till ett antal nya uppdrag. Orderläget från befintliga kunder är gott.

Sammantaget kommer detta att resultera i att både tredje och fjärde kvartalet kommer att påverkas med ca 6 MSEK per kvartal i kostnader för avvecklad personal. Tredje kvartalet belastas också av 5,5 MSEK i goodwillnedskrivning i Iberconsult.

Tredje kvartalets resultat före kostnader för avvecklad personal och nedskriven goodwill kommer att bli i nivå med förra årets (ca -3 MSEK). Resultat före skatt för samma period kommer att bli negativt med drygt -14 MSEK.

Trots semesterperiod, förluster i Portugal samt avvecklad personal har Softronic en fortsatt god finansiell ställning med i stort sett oförändrat kassa (kassan minskade endast med 1 MSEK i tredje kvartalet) om ca 37 MSEK per 2003-09-30. Därtill har bolaget ytterligare 20 MSEK i icke utnyttjade krediter.

Målet är att under fjärde kvartalet uppnå 5% EBITDA marginal före avvecklingskostnader. Inför 2004 kommer kostnaderna att ha minskat med 3 MSEK per månad.

När åtgärderna är genomförda kommer marknadssituationen för återstående enheter att se god ut inför 2004 trots en fortsatt svår marknad. Målet är att verksamheten under 2004 skall kunna leverera en vinstmarginal om minst 5%.

För mer information kontakta:
Anders Eriksson, VD Softronic AB
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Tel: 08-51 90 90 00

Softronic AB
Softronic är ett IT- och managementbolag vars affärsidé är att erbjuda lösningar baserade på modern IT för att skapa bättre affärer och ökad konkurrenskraft för företagets kunder. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och organisationsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementering och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 250 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Norge, Estland,
Portugal och USA. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information: www.softronic.se