SootTech AB

Sotning gör returflis lönsam i kraftvärmeproduktion

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2014 10:00 CET

Nu finns tekniken som gör det möjligt för kraftvärmeproducenter att sänka sina bränslekostnader och öka sin lönsamhet. Det handlar om en ny metod för
sotning som gör returflis till ett attraktivare bränslealternativ.

Lösningen kommer från det svenska cleantech-företaget SootTech som utvecklat en
metod som gör sotningen effektivare med bibehållen verkningsgrad även vid förbränning
av tuffare bränslen som returflis.

Pionjärinstallation i Enköping
På Ena energi i Enköping valde man att satsa på tekniken i samband med att man
byggde om sin kraftvärmepanna.

- Resultatet är över förväntan, säger Erik Holmén, Driftchef på Ena Energi.
Pannan ser renare ut nu än tidigare och vi har samma verkningsgrad som när vi
kör med renare bränslen. För ett par år sedan eldade vi 5-10 % returflis. Idag
är vi uppe i över 90 %.

Enkel installation med stor potential
Installationen är okomplicerad på så sätt att man inte behöver bygga om eller byta ut sin
panna. Förenklat handlar det om att installera en styr- och reglerenhet på de
befintliga sotningsanordningarna.

För kraftvärmeproducenterna är det en attraktiv möjlighet. Kostnaden för returflis
är ungefär hälften mot nyproducerad skogsflis, alltså ca 100 kr billigare än
skogsflis per Mwh, och det finns därför en stor potential i bränslebytet. Även
med en äldre panna och ett lågt elpris kan producenten få en hållbar ekonomi.

Ur miljösynpunkt innebär det också att returavfallet utnyttjas betydligt bättre än
när det förbränns som avfall eller gå till deponi.

HISS-sotning
Den nya metoden kallas för HISS envägssotning och innebär att
sotblåsarna inne i pannan arbetar omlott istället för en och en. Det gör
pannrengöringen dubbelt så snabb och minskar störningstiden från sotningen.
Istället för att arbeta både på in- och utväg arbetar de bara på väg in i
pannan där mer än 90 % av sotningen sker. På så sätt stör rengöringen inte själva
driften och energikostnaden halveras. När kostnaderna för sotning blir lägre
och störningarna minskar kan pannan sotas oftare och verkningsgraden hålls
uppe.

Returflis en utmaning för pannan
Det är just möjligheten att sota ofta som är nyckeln när det gäller returflis. Vid
förbränningen får man betydligt större askmängder och ofta problem med
igensättning och beläggningar i pannan som gör att risken för korrosion ökar kraftigt.

Beläggningstillväxten inuti pannan är 2-4 gånger snabbare när man eldar
returflis jämfört med skogsflis. Beläggningarna är klibbiga men lätta att få bort
om man sotar ofta. Det är när de får sitta kvar som de blir ett stort problem.
Då bränner de fast och förutom att de är svåra att få bort kan de orsaka stora
skador på pannan. Men för att det ska bli lönsamt måste ekvationen mellan
sotning och effektbortfall i pannan gå ihop.

- För oss har det handlat om att få en väl fungerande panna i grunden och hålla
den ren hela vägen ut, säger Erik. Med den nya teknologin kan vi nu sota lite, men ofta till
en låg kostnad. Då går ekvationen ihop både när det gäller renheten och verkningsgraden.

På Ena energi räknar med att räkna hem installationen på 1-2 år.

Korta fakta SootTech

SootTech är ett innovationsföretag som grundades 2007 av Erik Dahlén och Chalmers Innnovation.

Företagetutvecklar och säljer lösningar för effektivare sotning av massabrukens sodapannor och
kraftvärmepannor. SootTech bedöms idag som ett ledande företag inom industriell CleanTech och teknologi för effektivare kraftgenerering.

Metoden kallas High Impact Soot System, HISS, och baseras på SootTechs eget metodpatent.

Teknologin ökar anläggningars verkningsgrad, minskar bränsleförbrukningen, och underlättar en effektiv förbränning av svårare bränslen som t.ex. biobränslen och returbränslen. Den kan tillämpas i befintliga kraftverk och ge en snabbare övergång till alternativa bränslen, utan investeringar i nya kraftverk och energisystem.


SootTech utvecklar och säljer utrustning för ombyggnad och effektivisering av sotningssystem inom massa- och kraftindustrin. Företagets är ett innovationsföretag som baseras på en patenterad teknologi, High Impact Soot System, HISS, som ökar sotblåsarsystemets effektivitet i massabrukens
sodapannor och i kraftvärmeverk.

Teknologin har ett brett användningsområde och används för att öka anläggningars verkningsgrad, minska bränsleförbrukningen, och underlätta en effektiv förbränning av svårare bränslen som t.ex. biobränslen och returbränslen. Då teknologin kan användas på existerande kraftverk, ges en enkel möjlighet till effektivare kraftverk och en snabbare övergång till alternativa bränslen, utan investeringar i nya kraftverk och energisystem.

SootTech grundades 2007 av Erik Dahlén och Chalmers Innnovation. Företaget bedöms idag som ett ledande företag inom industriell CleanTech och teknologi för effektivare kraftgenerering.