Motala kommun

Sotningsupphandling Motala

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 16:38 CET

Fyra anbud inkom till sotningsupphandlingen. Två anbud uteslöts, ett för ej registrerad firma och ett för sidoanbud. Motala kommun valde att teckna avtal med Torrack Utveckling AB.
Inköpssamverkan publicerade sotningupphandlingen under sensommaren 2006 och därmed blev upphandlingen offentlig och leverantörer bjöds in att lämna anbud. I anbudsinbjudan fanns ett förfrågningsunderlag som talade om vad uppdraget innebar, vilken omfattning, vilka krav kommunen ställde på leverantören och på vilka grunder en vinnare skulle tas fram.

I den här upphandlingen var priserna redan fastställda via kommunala sotningstaxor så något utrymme för andra priser än dessa har aldrig funnits. Detta är även något som samtliga anbudslämnare har accepterat genom att skriftligen och med namnteckning godkänna våra villkor.

När anbudstiden löpte ut hade fyra anbud inkommit. Samtliga anbud prövades och Inköpssamverkan fann att en anbudsgivare inte var registrerad som firma vid den tidpunkt då anbudet lämnades in. Enligt gällande lagstiftning så måste man utesluta ett sådant anbud från vidare bedömning. Vid prövning av vår upphandling fattade Länsrätten ett så kallat interimistiskt beslut. Syftet med det är att Länsrätten stoppar upphandlingen för att hinna utreda om det föreligger några felaktigheter innan parterna tecknar avtal. Länsrätten fann att det var rätt att utelsuta anbudet.

Kommunens utvärdering av anbuden visade att Skorstensfejarna i Linköping AB hade bäst poäng och därmed hade vunnit upphandlingen. Denna anbudsgivare hade godkänt kommunens villkor och taxor men utöver det även skickat med en egen prislista. Inköpssamverkan gjorde bedömningen att deras accept av våra taxor vägde tyngre än att de bilagt en egen prislista som aldrig skulle bli aktuell. Att kommun taxor skulle gälla var klart och tydligt beskrivet i underlaget.

I Länsrättens dom anges också att kommunen har hanterat upphandlingen affärsmässigt och likabehandling av anbudsgivarna har skett men att bedömningen av prislistan (sidoanbud enligt Länsrättens bedömning) var felaktig och ålade därför kommunen att även utesluta Skorstensfejarna i Linköping AB. Detta medförde att två anbud fick uteslutas och två var kvar.

Upphandlingen har skötts på ett affärsmässigt sätt där samtliga anbudsgivare har likabehandlats och i det fall vi gjorde en felaktig bedömning även rättade till det.
Motala kommun valde att teckna avtal med Torrack Utveckling AB där båda parter ser fram emot ett gott samarbete.