Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Spårväg i sället för Västlänk

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 23:16 CET

Spårväg i stället för Västlänk

För Västra Götaland föreslås tredubblad tågresande i Målbild Tåg 2035, men det är vad Skåne redan har nu. För att komma i kapp Skåne till det året behövde tågtrafiken istället ökas 18 gånger eftersom man där planerar sexdubbla sin trafik.

Om tågpendlandet skulle öka så mycket här, är frågan om Västlänken, när den invigs 2028, räcker till för att köra pendeltågen runt under Göteborg. Våra tre pendeltågslinjer idag körs var kvart i högtrafiktid. Det är tolv tåg i timmen. Även med genomgående linjer med de två nytillkommande skulle det innebära över tvåhundra tåg med en artondubbling. Också med längre perronger och dubblat antal resande per tåg skulle det innebära över 100 tåg.

Västlänken klarar bara 20 tåg i timmen per riktning under förutsättning av att också stationerna vid Haga och Korsvägen byggs ut för fyra spår. Men det är inte med i den uppgivna kostnaden på 20 miljarder kronor, utan tåget skall stanna på huvudspåret. Skulle inte kapaciteten på tunneln räcka till blir det bli våldsamt dyrt och nästan ogörligt att göra något åt det efteråt. Bättre då att för halva priset mot med Västlänken ha en station efter linjen Olskroken-Liseberg. Där har man berg och kan billigt öka kapaciteten.

I dag står pendeltågen för bara sju procent av kollektivresandet i och till Göteborg. Västlänken kommer att göra mycket lite för göteborgarnas resesituation. Så länge planerna på Västlänken blockerar kan inte en snabb spårväg genom Göteborg byggas. Nu går den med tio kilometer i timmen genom centrum. Med förslaget om spårväg i tunnel från Polhemsplatsen vid Centralen via Allén till Linneplatsen skulle sträckan på 3,4 kilometer ta sex minuter i stället för en kvart idag, en minskning med nio minuter. Men det kostar en miljard kilometern. Om man stängde av Allén för genomgående biltrafik och lade spår på dagens ena körbanehalvan, skulle det kosta tiondelen, men då skulle man få problem med korsande vägar.

Ännu bättre vore att bygga spårvägen på pelare. Det skulle kosta tredjedelen mot spårväg i tunnel - med dess problem av lera och ledningar. Man slipper barriäreffekter. Om den byggs halvhögt, så att man kan gå inunder döljer träden den. Vid gatukorsningar kan den göras högre. Under spårvägen kan man ha gång- och cykelväg under tak från Centralstationen till Järntorget och vidare till Liseberg, om man fortsätter så dit. Det skulle gynna cykeln som transportmedel, billig, ren och energieffektiv.