Statistiska centralbyrån, SCB

Sparbarometern, 1:a kvartalet 2012: Ovanligt högt hushållssparande

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 09:40 CEST

Hushållens finansiella sparande var 31 miljarder kronor första kvartalet i år. Det är ovanligt högt för att vara ett första kvartal. Skuldökningen har fortsatt att mattas av och hushållen fortsatte att spara i bankkonton.

En stor del av ökningen av hushållens tillgångar låg som vanligt i försäkringssparandet, som utgör en tredjedel av hushållens totala tillgångar. Försäkringssparandet ökade med 40 miljarder, vilket dock var något lägre än första kvartalet närmast föregående år.

Hushållens sparande, mdkr

Sedan 2008, då förmögenhetsskatten avskaffades, har hushållens banksparande legat på en lägre nivå under det första kvartalet jämfört med årets övriga kvartal. Under årets första kvartal ökade hushållens bankinlåning med 9 miljarder kronor. Det var ett ovanligt stort inflöde och ökningen var den största under ett första kvartal sedan förmögenhetsskatten avskaffades.

Låg skuldökning

Under årets första tre månader fortsatte hushållen att teckna nya lån i högre takt än vad de amorterade. Det ledde till en låneökning på 27 miljarder. Det var dock den lägsta låneökningen på åtta år. Framförallt är det hushållens låneökning hos bostadsinstitut som fortsatt att minska. Under årets första kvartal ökade hushållens belåningar hos bostadsinstituten med 11 miljarder. Den årliga låneökningstakten totalt för alla typer av lån ligger nu på 5 procent. År 2008 var ökningstakten 10 procent.

Hushållens nytagna minus amorterade lån, mdkr  

Definitioner och förklaringar

  • Finansräkenskaperna syftar till att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt förändringar i sparande och förmögenhet för olika samhällssektorer. Finansräkenskapernas finansiella sparande beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder. I de icke-finansiella nationalräkenskaperna beräknas finansiellt sparande som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Finansräkenskaperna och de icke-finansiella nationalräkenskaperna bygger på olika källor, vilket ger upphov till skillnader.
  • Hushållssektorns finansiella sparande och förmögenhet skiljer sig åt mellan Finansräkenskaperna och SCB:s Sparbarometer. I Finansräkenskaperna ingår även periodiseringar av skatter och sociala avgifter. Dessutom redovisas Finansräkenskapernas uppgifter inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).
  • I samband med publiceringen av finansräkenskaperna andra kvartalet 2011 reviderades hushållens innehav i utländska fondandelar i samband med byte av statistikkälla. Revideringarna avser perioden 2006 och framåt. Det medför ett tidseriebrott i hushållens utländska fondandelar mellan 2005 och 2006.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.
Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35
Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar

Annika Näsvall
Tfn 08-506 942 22
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Caroline Ahlstrand
Tfn 08-506 943 33
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.