Statistiska centralbyrån, SCB

Sparbarometern, 2:a kvartalet 2013: Hushållens finansiella sparande på hög nivå

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 10:56 CEST

Under andra kvartalet ökade hushållens finansiella sparande med 48 miljarder kronor. Noteringen är inte lika hög som rekordsparandet under andra kvartalet 2012, men innebär ändå ett högt finansiellt sparande. Tidigare trend med avtagande ökning av lån verkar nu vara bruten och låneökningen under kvartalet var högre än för motsvarande kvartal 2012.

Hushållens finansiella sparande, transaktioner i finansiella tillgångar minus transaktioner i skulder, ökade under årets andra kvartal med 48 miljarder kronor. Det finansiella sparandet har de senaste åren varit högre under det andra kvartalet än under årets övriga kvartal. Till stor del förklaras det av bankinlåningens säsongsvariation där skatteåterbäring och aktieutdelningar gör att hushållens bankinsättning är extra stor under det andra kvartalet. Under kvartalet ökade hushållen bankinlåningen med 36 miljarder. Bortsett från rekordsparandet under andra kvartalet 2012 så var det finansiella sparandet under kvartalet på en hög nivå jämfört med motsvarande kvartal tidigare år.

Hushållens finansiella sparande och bankinlåning; transaktioner, mdkr

Hushållen nettoköpte under andra kvartalet obligationer för första gången sedan 2009. Totalt nettoköptes obligationer för 3 miljarder, där premieobligationer stod för 2 miljarder och privatobligationer för 1 miljard.

Hushållens nettotransaktion i lån, nytagna lån minus avbetalningar, var i linje med tidigare år högre under det andra kvartalet än under årets första kvartal. Totalt uppgick låneökningen under kvartalet till 39 miljarder kronor och var därmed även högre än utfallet för det motsvarande kvartalet 2012. Den nedåtgående trend som funnits för låneökning sedan 2008 verkar med andra ord nu vara bruten. Vid kvartalets utgång uppgick hushållens lånestock till 3 021 miljarder kronor.

Hushållens lånestock och låneökning; ställningsvärden och transaktioner, mdkr

Definitioner och förklaringar

  • I samband med publiceringen av Sparbarometern tredje kvartalet 2012 reviderades hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar enligt en ny beräkningsmetod. Revideringen görs från första kvartalet 2003. Eftersom de reviderade ställningsvärdena ligger på en högre nivå än de gamla har det uppstått ett tidsseriebrott i hushållens bostadsrättsandelar mellan fjärde kvartalet 2002 och första kvartalet 2003.
  • Finansräkenskaperna syftar till att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt förändringar i sparande och förmögenhet för olika samhällssektorer. Finansräkenskapernas finansiella sparande beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder. I de icke-finansiella nationalräkenskaperna beräknas finansiellt sparande som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Finansräkenskaperna och de icke-finansiella nationalräkenskaperna bygger på olika källor, vilket ger upphov till skillnader.
  • Hushållssektorns finansiella sparande och förmögenhet skiljer sig åt mellan Finansräkenskaperna och SCB:s Sparbarometer. I Finansräkenskaperna ingår även periodiseringar av skatter och sociala avgifter. Dessutom redovisas Finansräkenskapernas uppgifter inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).
  • I samband med publiceringen av finansräkenskaperna andra kvartalet 2011 reviderades hushållens innehav i utländska fondandelar i samband med byte av statistikkälla. Revideringarna avser perioden 2006 och framåt. Det medför ett tidseriebrott i hushållens utländska fondandelar mellan 2005 och 2006.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

2013-11-14.Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35
Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar

Stefan Wilkeståhl
Tfn 08-506 940 43
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Johan Wikström
Tfn 08-506 943 86
E-post fornamn.efternamn@scb.se