Statistiska centralbyrån, SCB

Sparbarometern, 3:e kvartalet 2010: Hushållens lånefest fortsatte

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 09:53 CET

Hushållen ökade under tredje kvartalet 2010 sina lån i bank och bostadsinstitut med 53 miljarder kronor. Det är det högsta värdet som noterats under ett tredje kvartal.

Under tredje kvartalet steg räntorna. Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter vid två tillfällen till totalt 0,75 procent. Trots detta fortsatte hushållen att låna. En förklaring till det ökade lånandet kan vara att det fanns starka incitament att köpa bostad innan bolånetaket trädde i kraft den 1 oktober. Hushållens totala lån i bank och bostadsinstitut uppgick vid kvartalets slut till 2 369 miljarder kronor.

Hushållens lån, nytagna minus förfallna, i bank och bostadsinstitut. Mdkr
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303357.aspx

Försäljning av aktier och aktiefonder
Hushållen valde att fortsätta nettosälja aktier och aktiefonder under tredje kvartalet. Detta trots att Stockholmsbörsen, enligt Affärsvärldens generalindex, vände upp med 10 procent under kvartalet. De nettosålde aktier för 4 och aktiefonder för 3 miljarder, att jämföras med nettoförsäljning på 7 respektive 4 miljarder andra kvartalet 2010.

Hushållens nettoköp/nettoförsäljningar av aktier och aktiefonder samt utvecklingen på Stockholmsbörsen. Mdkr
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303357.aspx

Trots försäljningen ökade hushållens tillgångar i aktier med 49 och aktiefonder med 12 miljarder till följd av den positiva börsutvecklingen. Värdeökningen gjorde att hushållens samlade aktieförmögenhet uppgick till 579 miljarder kronor vid kvartalets slut. Så hög har den inte varit sedan fjärde kvartalet 2007. Även om värdet stigit är nivån inte tillbaks på toppnoteringen andra kvartalet 2007 då aktieförmögenhet uppgick till nästan 700 miljarder kronor.

Efter att ha nettosålt aktiefonder de senaste kvartalen har intresset för andra fonder varit desto större. Andra fonder, där bland annat blandfonder och fond-i-fond ingår, har nettoköpts under de senaste sex kvartalen för drygt 20 miljarder, varav 2 miljarder under tredje kvartalet i år. Efter den stora efterfrågan under finanskrisen har intresset för räntfonder den senaste tiden varit svalt. Räntefonder utgör mindre än fem procent av de totala tillgångarna i fonder. Hushållen nettosålde räntefonder för mindre än en halv miljard kronor tredje kvartalet.

Lågt finansiellt sparande

Hushållens finansiella sparande, transaktioner i finansiella tillgångar minus skulder, var minus 15 miljarder kronor tredje kvartalet i år. Det är det lägsta finansiella sparandet sedan fjärde kvartalet 2006. Det låga finansiella sparandet kommer till stor del från att hushållen sålt aktier, aktiefonder och obligationer samt ökat sin upplåning under kvartalet.

Förmögenheten ökade

Både hushållens totala tillgångar och skulder ökade under tredje kvartalet.
Tillgångarna ökade till följd av kursuppgången på aktier och skulderna till följd av låneökningarna. Sammantaget uppgick hushållens nettoförmögenhet, finansiella tillgångar minus finansiella skulder, till 3 257 miljarder kronor. Det är en ökning med 158 miljarder från närmast föregående kvartal.

Definitioner och förklaringar

Samtliga siffror i texten avser de egentliga hushållen exklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer om inget annat anges.

Företagarhushåll definieras som hushåll som är arbetsgivare, inklusive egenföretagare, med huvudsaklig inkomst från rörelse i eget namn, delägarskap i enkelt bolag som inte är juridisk person eller med inkomst från jordbruksfastighet.

Från och med sista september 2010 har ett nytt rapportformulär införts för banker och andra kreditinstitut, vilket utgör en viktig källa till Sparbarometern. Syftet var att anpassa statistiken till krav från Europeiska centralbanken. Byte av rapportformulär medför viss osäkerhet i tolkningen av inrapporterade uppgifter för kvartalet och kan påverka jämförbarheten med tidigare kvartal.

I Finansräkenskaperna infördes första kvartalet 2009 periodisering av skatter och sociala avgifter för hushållssektorn från och med tredje kvartalet 2001 och framåt. Dessa uppgifter påverkar hushållens sparande och förmögenhet. Sparbarometern redovisas utan periodisering av skatter och sociala avgifter, vilket innebär att uppgifterna för hushållssektorns finansiella sparande i Finansräkenskaperna och Sparbarometern skiljer sig åt.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-02-18 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent
SCB, Nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar
Annika Näsvall
Tfn 08-506 942 22
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Caroline Ahlstrand
Tfn 08-506 943 33
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.