Statistiska centralbyrån, SCB

Sparbarometern, 4:e kvartalet 2009: Hushållens skulder ökade kraftigt

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:35 CET

Hushållen ökade sina lån med 59 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2009. Totalt har nu hushållen lån på 2 551 miljarder vilket är rekord. Samtidigt ökade tillgångarna med 59 miljarder till 5 457 miljarder, vilket också är en ny högsta nivå.

Till följd av värdeökningen på framför allt aktier och fondandelar ökade den finansiella förmögenheten, det vill säga, skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder. Totalt ökade hushållens skulder med 59 miljarder fjärde kvartalet 2009. Det var en avsevärt större skuldökning än motsvarande kvartal 2008 då den var 33 miljarder.

Nettoutlåning från banker och bostadsinstitut (Mdr SEK), se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287564.aspx

Nettoutlåningen till hushållen, som är skillnaden mellan nyutlåning och amortering, i banker och bostadsinstitut ökade med 55 miljarder. Trenden med stigande nettoutlåningen från banker och bostadsinstitut blir ännu tydligare om företagarhushållen utesluts. Företagarhushållen uppvisade även de en ökad upplåning men ökningen skedde i lägre takt än tidigare.

Hushållens totala skuldbörda uppgick vid årets slut till 2 551 miljarder kronor. Det är en ökning med två procent jämfört med föregående kvartal och åtta procent jämfört med motsvarande kvartal 2008. Lån i banker utgjorde 753 miljarder eller 30 procent och lån i bostadsinstitut utgjorde 1 476 miljarder eller 58 procent, av hushållens totala skuld.

Stor ökning av tillgångarna
Under fjärde kvartalet 2009 ökade hushållens finansiella tillgångar med 219 miljarder kronor. Tillgångarna är klart högre än under finanskrisen och till och med något över 2007 års höga nivå. Av dessa 219 miljarder är 59 miljarder kronor nettotransaktioner, det vill säga köp minus försäljning, och 160 miljarder kronor värdeökning. Försäkringssparandet utgör ungefär hälften av nettotransaktionerna.

Hushållens förmögenhet (Mdr SEK), se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287564.aspx

Till följd av den fortsatt gynnsamma aktiekursutvecklingen och den låga räntenivån under fjärde kvartalet förra året sparade hushållen allt mer i aktierelaterade sparformer och mindre i räntebaserade. Sparandet i försäkringar, fonder och aktieindexobligationer ökade samtidigt som riksgäldssparandet minskade.

Hushållens innehav i individuellt ägda noterade aktier och i fonder utgör nästan en femtedel av hushållens totala tillgångar. Under fjärde kvartalet 2009 nettoköpte hushållen fonder för nästan 9 miljarder kronor, medan nettoköpen av aktier var obetydliga.

Aktiernas värdeökning under perioden var högre än fondernas. Värdet på aktierna steg med 30 miljarder kronor. Samtidigt ökade värdet på fonderna med 11 miljarder kronor. Men även om tillgångarna i aktier och fonder har ökat under hela 2009 är värdet på dessa tillgångar ännu inte tillbaka på 2007 års höga nivå.

Finansiellt sparande nära noll

Under fjärde kvartalet 2009 uppgick hushållens transaktioner i finansiella tillgångar till 59 miljarder kronor och samtidigt ökade skulderna med 59 miljarder kronor. Det innebär att hushållens finansiella sparande, det vill säga nettot av transaktioner i finansiella tillgångar och skulder, var nära noll.

Definitioner och förklaringar

I Finansräkenskaperna infördes första kvartalet 2009 periodisering av skatter och sociala avgifter för hushållssektorn från och med tredje kvartalet 2001 och framåt. Dessa uppgifter påverkar hushållens sparande och förmögenhet. Sparbarometern redovisas utan periodisering av skatter och sociala avgifter, vilket innebär att uppgifterna för hushållssektorns finansiella sparande i Finansräkenskaperna och Sparbarometern skiljer sig åt.

Företagarhushåll definieras som hushåll som är arbetsgivare, inklusive egenföretagare, med huvudsaklig inkomst från rörelse i eget namn, delägarskap i enkelt bolag som inte är juridisk person eller med inkomst från jordbruksfastighet.

Samtliga siffror i texten avser de egentliga hushållen exklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer om inget annat anges.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa publiceringstillfälle i denna serie blir den 18 maj 2010 kl. 9.30

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent
SCB, Nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar

Annika Näsvall
Tfn 08-506 942 22
E-post annika.nasvall@scb.se

Caroline Ahlstrand
Tfn 08-506 943 33
E-post caroline.ahlstrand@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.