Statistiska centralbyrån, SCB

Sparbarometern, 4:e kvartalet 2010: Hushållen fortsätter sälja värdepapper

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 09:59 CET

Hushållen sålde under fjärde kvartalet 2010 aktier, fondandelar och obligationer till ett värde av 21 miljarder kronor. Det är den största försäljningen sedan andra kvartalet 2006.

För tredje kvartalet i rad nettosålde hushållen aktier. Försäljningen av svenska noterade aktier uppgick till 5 miljarder kronor det fjärde kvartalet 2010. Hushållen har under kvartalet även sålt aktiefonder och utländska fondandelar för 1 respektive 6 miljarder.

Sedan 2008 har intresset för andra fonder, däribland fond-i-fonder och blandfonder, varit stort, så även detta kvartal. Under kvartalet köpte hushållen andra fonder till ett värde av 3 miljarder. Totalt sett så har hushållen sålt fondandelar för 5 miljarder under kvartalet.

Hushållen sålde under kvartalet obligationer för 11 miljarder kronor. Det är den största försäljningen sedan år 2000.

Hushållens netto köp/försäljning av aktier, fonder och obligationer samt utvecklingen av Affärsvärldens generalindex, 2009-2010, Mdkr
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307977.aspx

Hushållens låneökning avtog
Efter en period av stora ökningar i nytagna lån har det skett en viss avmattning under det fjärde kvartalet. Hushållen ökade sina lån mot finanssektorn med 41 miljarder under kvartalet. Ökningen är det lägsta för ett fjärdekvartal sedan 2003 med undantag för finanskrisen 2008.

Hushållens lån, nytagna minus förfallna, i finanssektorn. Mdkr

För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____307977.aspx

Svagt negativt sparande för hushållen
Hushållens finansiella sparande, transaktioner i finansiella tillgångar minus skulder, var under det fjärde kvartalet minus 1 miljard kronor. Detta kan jämföras med minus 17 miljarder föregående kvartal samt minus 2 miljarder samma period föregående år.

Hushållens förmögenhet ökade
Hushållens förmögenhet, finansiella tillgångar minus skulder, uppgick i slutet av fjärde kvartalet  till 3 580 miljarder. Det är en ökning med 123 miljarder mot föregående kvartal. Hushållens skulder, som främst består utav lån, uppgick i slutet av kvartalet till 2 725 miljarder. Det var en ökning med 41 miljarder sedan föregående kvartal.

Trots att hushållen under kvartalet sålde av såväl aktier som fonder och obligationer ökade deras tillgångar. Totalt hade hushållen tillgångar för 6 305 miljarder kronor vid slutet av kvartalet vilket var 164 miljarder mer än föregående kvartal. Under kvartalet gick börsen enligt Affärsvärldens generalindex upp med 7,4 procent vilket hade stor påverkan på hushållens tillgångar då mycket är aktierelaterat. Hushållens tillgångar i aktier och aktiefonder ökade under kvartalet med 29 miljarder.

Definitioner och förklaringar
Samtliga siffror i texten avser de egentliga hushållen exklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer om inget annat anges.
Företagarhushåll definieras som hushåll som är arbetsgivare, inklusive egenföretagare, med huvudsaklig inkomst från rörelse i eget namn, delägarskap i enkelt bolag som inte är juridisk person eller med inkomst från jordbruksfastighet.

Från och med sista september 2010 har ett nytt rapportformulär införts för banker och andra kreditinstitut, vilket utgör en viktig källa till Sparbarometern. Syftet var att anpassa statistiken till krav från Europeiska centralbanken. Byte av rapportformulär medför viss osäkerhet i tolkningen av inrapporterade uppgifter för kvartalet och kan påverka jämförbarheten med tidigare kvartal.

I Finansräkenskaperna infördes första kvartalet 2009 periodisering av skatter och sociala avgifter för hushållssektorn från och med tredje kvartalet 2001 och framåt. Dessa uppgifter påverkar hushållens sparande och förmögenhet. Sparbarometern redovisas utan periodisering av skatter och sociala avgifter, vilket innebär att uppgifterna för hushållssektorns finansiella sparande i Finansräkenskaperna och Sparbarometern skiljer sig åt.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-05-18 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent
SCB, Nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar
Anna Oscarsson
Tfn 08-506 945 29
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Per Annerstedt
Tfn 08-506 945 47
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.