Statistiska centralbyrån, SCB

Sparbarometern, 4:e kvartalet 2012: Lågt finansiellt sparande för hushållen

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 09:44 CET

Hushållens finansiella sparande uppgick till två miljarder kronor det fjärde kvartalet 2012. Ökningarna på både tillgångs- och skuldsidan var förhållandevis låga i relation till de senaste årens kvartalsnoteringar. Under kvartalet nettosålde hushållen bland annat obligationer och aktier samtidigt som de ökade sina fondandelar, bostadsrättsandelar och sin bankinlåning.

Under det fjärde kvartalet 2012 ökade hushållens finansiella sparande, transaktioner i finansiella tillgångar minus skulder, med 2 miljarder kronor. Hushållens transaktioner i finansiella tillgångar var 28 miljarder medan transaktionerna i skulder var 26 miljarder. Trots det låga finansiella sparandet ökade den finansiella förmögenheten med 123 miljarder och noterades vid kvartalets utgång till 4 298 miljarder. Ökningen förklaras huvudsakligen av värdeökningen i hushållens direkta och indirekta ägande i aktier. Stockholmsbörsen gick, enligt Affärsvärldens generalindex, upp med 3,7 procent.

Hushållens finansiella tillgångar, skulder och sparande; transaktioner, mdkr

 

Hushållen fortsatte under fjärde kvartalet att öka sina lån. Trots att utlåningsräntorna sjönk under kvartalet var låneökningen i relation till tidigare år förhållandevis låg. Den hamnade i nivå med årets första kvartal och låg därmed under årets mellankvartal. Hushållen ökade för tredje kvartalet i rad sin nytagning av lån hos bostadsinstitut efter att ha nått en lägstanivå under årets första kvartal. Bankerna noterade i stället sin lägsta låneökning till hushållen sedan fjärde kvartalet 2010. Hushållens totala lån uppgick vid årsskiftet 2012 till 2 952 miljarder kronor; varav 59 procent utgjordes av lån i bostadsinstitut, 33 procent i banker och 8 procent för övriga långivare. Till övriga långivare räknas staten (studielån), försäkringsinstitut och övriga finansinstitut.

Hushållens låneökning och utlåningsränta; transaktioner, mdkr & procent

Hushållen nettosålde under kvartalet obligationer och aktier samtidigt som de bland annat ökade sin bankinlåning samt nettoköpte fondandelar och bostadsrättsandelar. Ökningen av bankinlåningen, 12 miljarder, var dock låg i förhållande till de senaste två årens ökning under samma kvartal. Hushållen nettoköpte fondandelar för 9 miljarder. Aktiefonder och räntefonder nettosåldes medan utländska fonder och andra fonder nettoköptes. Vid kvartalets utgång uppgick hushållens finansiella tillgångar till 7 281 miljarder kronor.

Definitioner och förklaringar

  • I samband med publiceringen av Sparbarometern tredje kvartalet 2012 reviderades hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar enligt en ny beräkningsmetod. Revideringen görs från första kvartalet 2003. Eftersom de reviderade ställningsvärdena ligger på en högre nivå än de gamla har det uppstått ett tidsseriebrott i hushållens bostadsrättsandelar mellan fjärde kvartalet 2002 och första kvartalet 2003.
  • Finansräkenskaperna syftar till att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt förändringar i sparande och förmögenhet för olika samhällssektorer. Finansräkenskapernas finansiella sparande beräknas som skillnaden mellan transaktioner i finansiella tillgångar och transaktioner i skulder. I de icke-finansiella nationalräkenskaperna beräknas finansiellt sparande som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Finansräkenskaperna och de icke-finansiella nationalräkenskaperna bygger på olika källor, vilket ger upphov till skillnader.
  • Hushållssektorns finansiella sparande och förmögenhet skiljer sig åt mellan Finansräkenskaperna och SCB:s Sparbarometer. I Finansräkenskaperna ingår även periodiseringar av skatter och sociala avgifter. Dessutom redovisas Finansräkenskapernas uppgifter inklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HIO).
  • I samband med publiceringen av finansräkenskaperna andra kvartalet 2011 reviderades hushållens innehav i utländska fondandelar i samband med byte av statistikkälla. Revideringarna avser perioden 2006 och framåt. Det medför ett tidseriebrott i hushållens utländska fondandelar mellan 2005 och 2006.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

2013-05-22
Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35
Producent

SCB, Nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 942 96

Förfrågningar

Stefan Wilkeståhl
Tfn 08-506 940 43
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Johan Wikström
Tfn 08-506 943 86
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.