Digital Illusions AB

Spelet Battlefield Vietnam gav starkt resultat

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 09:11 CEST

Nettoomsättningen för första kvartalet 2004 uppgick till 66,8 Mkr, en ökning med 58 procent jämfört med samma period 2003 (42,3 Mkr). Rörelsens totala intäkter uppgick till 68,9 Mkr (42,3 Mkr).
Resultatet efter finansiella poster under första kvartalet 2004 uppgick till 26,2 Mkr, en ökning med 237 procent jämfört med samma period 2003 (7,8 Mkr).
Resultatet efter skatt under första kvartalet 2004 uppgick till 18,6 Mkr (5,3 Mkr), motsvarande 1,85 kr (0,63 kr) per aktie.
Royalty stod för 48 procent av Digital Illusions intäkter och uppgick till 33,3 Mkr under första kvartalet 2004.
Finansiella kommentarer
En god försäljning av bolagets produkter under första kvartalet 2004 resulterade i ett starkt resultat. Försäljningen av Battlefield Vietnam, som lanserades i mitten av mars 2004, var mycket god under de första lanseringsveckorna.

Omsättningen under första kvartalet 2004 uppgick till 66,8 Mkr (42,3 Mkr). Rörelsens totala intäkter uppgick till 68,9 Mkr (42,3 Mkr), en ökning med 58 procent jämfört med samma period 2003. Vinstmarginalen före skatt under perioden blev 39 procent (18 procent). Koncernens likvida medel förstärktes under kvartalet med 8,1 Mkr.

Rörelsens kostnader under första kvartalet 2004 ökade med 29 procent, jämfört med samma period 2003. De ökade personalkostnaderna är främst relaterade till att bolaget idag arbetar med större och mer avancerade produktioner. De ökade direkta externa kostnaderna under kvartalet är hänförliga till samarbetet med Trauma Studios samt licenser för den musik som spelet Battelfield Vietnam innehåller.

Under första kvartalet 2004 uppgick Digital Illusions royaltyintäkter till 33,3 Mkr. Det innebär att 48 procent av bolagets intäkter bestod av royalty, främst från Battlefield Vietnam och övriga Battlefieldserien. Det är i enlighet med bolagets affärsmodell, som bygger på utveckling av egna varumärken.

Digital Illusions förväntar sig fortsatta royaltyintäkter löpande under 2004 och kommer att återinvestera delar av dessa i verksamheten. Investeringar sker framförallt i pågående projekt för att på detta sätt ytterligare öka möjligheten till framtida royaltyintäkter. Digital Illusions förväntas därmed inte att visa vinst exklusive royalty för helåret.

Av omsättningen under första kvartalet 2004 utgjorde 33,5 Mkr projektintäkter. Från och med 2004 särredovisar bolaget operativa valutakursdifferenser som övriga rörelseintäkter/övriga rörelsekostnader. Dessa valutakursdifferenser har tidigare ingått i nettoomsättningen. Större delen av de övriga rörelseintäkterna på 2,1 Mkr under första kvartalet bestod av positiva effekter från valutasäkringar på kontrakterade projektarvoden.

Finansiella poster under perioden uppgick till cirka 2,2 Mkr och bestod både av avkastning på bolagets kassa samt positiva effekter av finansiella valutaeffekter under perioden.

Merparten av Digital Illusions intäkter för löpande produktion utgörs av amerikanska dollar. Framtida kontrakterade betalningar säkras löpande med hjälp av valutaderivat i samband med att nya avtal tecknas.

93 procent av nettoomsättningen, inklusive royaltyintäkter, under första kvartalet 2004 kommer från projekt med Electronic Arts.

Verksamheten under kvartalet

Avtal
Digital Illusions tecknade ett samarbetsavtal med New Yorkbaserade spelutvecklaren Trauma Studios Inc under februari 2004. Trauma arbetar som underleverantör till bolaget på en av bolagets kommande produkter. Digital Illusions uppskattar kostnaderna för samarbetet till totalt 4 Mkr, varav cirka 1,7 Mkr belastar bolagets resultat under första kvartalet 2004.

Digital Illusions tecknade ett tilläggsavtal med Microsoft i slutet av januari 2004. Värdet på avtalet uppgick till cirka 3 Mkr.

I slutet av mars offentliggjorde Digital Illusions att Battlefield 1942 och tilläggs-spelet Road to Rome kommer att släppas till Macintosh. Det Texasbaserade företaget Aspyr Media, Inc förlägger spelen via en förlagslicens från Electronic Arts. Som ägare till varumärket Battlefield får Digital Illusions en garanterad förskottsroyalty samt del av eventuella överskjutande royaltyintäkter från spelet. Lanseringen är planerad till det andra kvartalet 2004.

Produkter
I mitten av mars 2004 lanserades Battlefield Vietnam för PC. Under sina två första lanseringsveckor såldes spelet i 700 000 exemplar. Även efter mars månads utgång har spelet haft en fortsatt god försäljning.

Digital Illusions första spellansering 2003, Battlefield 1942: Road to Rome, var ett så kallat tilläggsspel till succén Battlefield 1942. Sedan lanseringen i februari 2003 har spelet sålts i cirka 630 000 exemplar fram till slutet av mars 2004. Det andra tilläggsspelet, Secret Weapons, som släpptes i början av september 2003 har sålts i 470 000 exemplar fram till den sista mars 2004. Vid utgången av mars 2004 hade PC-spelet Battlefield 1942 sålts i totalt 1,6 miljoner enheter, sedan lanseringen i september 2002. Samlingsboxen Battlefield Deluxe lanserades i oktober 2003 och har sålts i 330 000 exemplar till slutet av mars 2004.

Totalt har spelen i Battlefieldserien därmed sålts i över 3,7 miljoner exemplar fram till slutet av mars 2004. Cirka 50 procent av försäljningen av Battlefieldprodukterna sker i Nordamerika, 45 procent i Europa och resten i Asien, Sydamerika och Afrika.

Under det andra kvartalet 2004 lanseras ytterligare en samlingsbox, Battlefield 1942: The WWII Anthology. Den kommer att innehålla grundspelet Battlefield 1942, tilläggsspelen Road to Rome och Secret Weapons, samt det extramaterial som har släppts till Battlefield. Dessutom lanseras racingspelet Rallisport Challenge 2 för Microsofts Xbox.

Marknad
Försäljningen av spel till Sony Playstation2 minskade med cirka 9 procent i USA under första kvartalet 2004, jämfört med motsvarande period 2003. Spel till Nintendo Gamecube ökade med runt 28 procent och spel till Xbox ökade med mer än 58 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningen av PC-spel sjönk med 23 procent under första kvartalet 2004, jämfört med motsvarande kvartal 2003.

För närvarande finns det cirka 18 miljoner Xbox-, cirka 18 miljoner Gamecube- och ungefär 78 miljoner Playstation2-konsoler världen över.

I samband med spelmässan E3 i mitten av maj förväntas ytterligare prissänkningar av spelkonsoler. Det påverkar förmodligen försäljningen av spel positivt under 2004. Prisnivåerna för spel under 2004 förväntas ligga kvar på samma nivå som föregående år.

Övriga kommentarer rörande verksamheten under kvartalet
I januari 2004 tilldelades Digital Illusions IT-priset, Guldmusen. Bolaget vann kategorin Årets svenska IT-företag. Arrangörer för evenemanget är Affärsvärlden och Computer Sweden. Medarrangörer är IT-Företagen, Exportrådet, Comdex Scandinavia och SIF.

Digital Illusions spel fick ytterligare utmärkelser under årets första kvartal. British Academy on Film and Television Arts (BAFTA) utsåg Battlefield 1942 till "Årets bästa multiplayerspel 2003". Amerikanska spelmagasinet PC Gamer delade ut flera utmärkelser till Digital Illusions, bland annat för "Bästa tilläggsspel 2003" (Battlefield 1942: Road to Rome) och "Bästa multiplayerspel 2003" (Battlefield 1942: Road to Rome).

Väsentliga händelser efter periodens slut
Under april 2004 annonserade Digital Illusions att Battlefield kommer till Playstation2 (PS2). Spelet, som kommer att heta Battlefield: Modern Combat, planeras att lanseras under hösten 2004.

Under april annonserade bolaget även utvecklingen av en uppföljare till Battlefield 1942 för PC. Spelet, Battlefield 2, planeras att lanseras under våren 2005 och baseras på helt nyutvecklad teknologi.

Under våren 2003 annonserades tre nya avtal med Electronic Arts. De nu namngivna titlarna, Battlefield: Modern Combat och Battlefield 2, var två av dessa avtal, medan tilläggsspelet Battlefield Secret Weapons var det tredje.

Enligt den ursprungliga lanseringsplanen skulle Battlefield 2 komma ut under hösten 2004. På grund av de framgångar som Battlefieldserien har haft hittills är tron på uppföljaren hög, vilket resulterat i att förläggaren Electronic Arts har höjt utvecklingsbudgeten för produkten. Det ger Digital Illusions möjlighet att arbeta med utvecklingen av spelet under ytterligare ett halvår.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och be-räkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

En mindre förändring av uppställningen av resultaträkningen har genomförts. Operativa växelkursdifferenser redovisas från och med 2004 under övriga rörelseintäkter/övriga rörelsekostnader. Tidigare år har de ingått i nettoomsättningen.

För mer information var vänlig kontakta:
Jenny Huldschiner, informationschef, 08-658 78 03 eller ir@dice.se