Sportfiskarna

Sportfiskarna överklagar HaV:s beslut om trolling

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 15:32 CEST

Sportfiskarna väljer att överklaga HaV:s beslut om förbud av fångst av lax med fettfena under trollingfiske i Östersjön.

– Förbundet välkomnar ett starkare skydd av laxen och en reglering av trollingfiskets fångster. Men nuvarande beslut baseras på ett bristfälligt kunskapsunderlag om trollingfiskets fångstuttag. Därför markerar förbundet härmed att vi inte accepterar en sådan hantering, kommenterar Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Oklarheter om uttaget av vildlax
Havs- och Vattenmyndighetens beslut om en reglering av trollingfisket motiveras bland annat med att fångstuttaget under trollingfiske 2011 skulle ha uppgått till 7500 laxar. Enligt HaV:s egen bedömning ska andelen odlad lax i denna fångst utgöra 40 %. Kunskapsunderlaget för detta antagande är mycket bristfälligt redovisat och har inte tillgängliggjorts för allmänheten vare sig inför remissrundan 2012 eller i anslutning till årets beslut om begränsningar.

– Sportfiskarna anser att regeln om förbud av fångst av lax med fettfena under trolling har genomdrivits utan att ett statistiskt säkerställt kunskapsunderlag tagits fram. Myndigheten har därmed kört över sportfiskets intressen utan att visa att det finns motiv för detta. Likaså gör myndigheten i sitt beslut skillnad mellan sportfiske i havet respektive i älvarna utan att någon saklig grund redovisas. Det är inte acceptabelt, menar Stefan Nyström.

I Sportfiskarnas remissvar till HaV erbjöd förbundet sig att bidra till att ta fram ett statistiskt säkerställt material över trollingfiskets fångster av vild lax till havs. Myndigheten har efter ett drygt år ännu inte hunnit med att svara på förbundets erbjudande.

Enhetliga fångstregler hade skyddat vildlaxen bättre
Sportfiskarna är positiva till en reglering av trollingfisket, något som förbundet i dialog med tidigare Fiskeriverket och nu med HaV framhållit i flera år, men tyvärr utan tidigare åtgärder. I remissvaret 2012 till HaV framhölls betydelsen av att enhetliga fångstregler för lax införs i älv och hav: att en lax med fettfena får behållas per fiskare och dygn. Trollingfisket som lockar många utländska fiskare och utgör en viktig och växande näring för kustsamhällen som Simrishamn, Västervik och Karlshamn, riskerar nu dessvärre att flytta till hamnar utomlands. Detta innebär då att det oreglerade fångstuttaget fortsätter samtidigt som näringen i Sverige drabbas. Regleringen av trollingfisket har skett utan att en bedömning har gjorts av den fisketuristiska näringens betydelse i proportion till uttaget, eller av konsekvenserna av regleringen för näringen.

– Förbundet gör ingen skillnad mellan olika metoder att utöva sportfisket, det viktiga är att vi får enhetliga och sakligt grundade fångstbegränsningar som ger ett starkt skydd för vildlaxen. Den orättvisa behandlingen av trollingfisket riskerar även att splittra sportfisket. Nästa gång kan det vara älvfisket och turistnäringen där som hotas. Vildlaxens långsiktiga skydd är i dagsläget helt beroende av aktiva älvföreningar och sportfiskare som gemensamt arbetar för att få ett attraktivt och samtidigt hållbart fiske. Härigenom kan vi skapa såväl livskraftiga vildlaxbestånd som levande älvdalar och kustsamhällen som bygger på en ekologiskt hållbar turism. Vi sportfiskare är både fiskevårdare och brukare och har kämpat för vildlaxens överlevnad i många decennier, avslutar Stefan Nyström.

Kontakt: Stefan Nyström, 08-410 80 631

Läs Sportfiskarnas överklagande

Läs Sportfiskarnas tidigare remissvar

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.