Arbetsmarknadsdepartementet

Språkvården för de nationella minoritetsspråken förstärks

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 12:28 CET

I regeringens strategi för de nationella minoriteterna, Från erkännande till egenmakt (proposition 2008/09:158), konstateras att en rad åtgärder krävs för att bevara och rädda de nationella minoritetsspråken. Regeringen avsätter nu ytterligare 397 000 kronor till Institutet för språk och folkminnen. Medlen ska främst användas för insatser för jiddisch och minoritetsspråkigt ortnamnsarbete.

För att de nationella minoritetsspråken ska kunna utvecklas som språk behövs språkvårdsinsatser. Jiddisch är ett hotat språk och antalet som talar språket i Sverige har minskat. Det behövs insatser och verktyg för att ge enskilda möjlighet att återta jiddisch och ge fler tillgång till språket. Institutet för språk och folkminnen får nu ytterligare möjligheter att arbeta med jiddisch.

De minoritetsspråkiga ortnamnen, som främst förekommer i norra Sverige, är en del av det svenska kulturarvet som ska skyddas enligt kulturminneslagen. I den minoritetspolitiska strategin uttalar regeringen att detta kulturarv behöver synliggöras tydligare, bland annat genom skyltning. Att synliggöra de nationella minoriteternas kulturella och historiska närvaro i lokalsamhället främjar också bevarandet av minoritetsspråken. Institutet för språk och folkminnen får nu möjlighet att förstärka sitt arbetet med att samla in och bearbeta minoritetsspråkiga ortnamn, som sedan kan godkännas för skyltning.


Kontakt:
Lena Hallerby
Pressekreterare hos Erik Ullenhag
070-301 47 90