SRAB Shipping AB

SRAB SHIPPING: ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 13:32 CEST

Årsstämman, som ägde rum den 27 april 2006, informerades om att koncernens resultat för 2005 uppgick till –6,9 (4,1) Mkr före dispositioner och skatt. Resultatet har belastats med kostnader om drygt 7 Mkr för betydande klassningsarbeten på M/T Skagica samt en förlust med ca 2,5 Mkr vid försäljning av M/T Northica.

Fartyget Arctica är sysselsatt på time-charteravtal som löper fram t.o.m. juni 2007 och Skagica befraktas på spotmarknaden av Bergen Tanker Brokers. De fem delägda torrlastfartygen har förlängda time-charteravtal med förbättrade fraktrater fram till mars 2008.

Enligt kvartalsrapporten Q1, som publicerades samma dag, uppgick företagets resultat för första kvartalet före skatt till-1,3 (0,7) och efter skatt –1,3 (0,5).

På årsstämman omvaldes styrelsen i sin helhet, vilket innebär följande styrelseledamöter; Michael Berlin, Peter Frisk, Karl Mosvold, Bernt Plotek och Lars Swahn. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet, återvaldes Michael Berlin till styrelsens ordförande.

Därutöver bemyndigades styrelsen att längst intill ordinarie bolagsstämma 2007 vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan villkor om apport eller kvittningsrätt, fatta beslut om nyemission av högst 10.000.000 aktier av serie A och/eller serie B till en teckningskurs som, under beaktande av marknadsförutsättningarna, anknyter till den rådande börskursen vid emissionstillfället, dock med avdrag för det belopp som bedöms erforderligt för att uppnå intresse för emissionen. Nyemission av aktier under utnyttjande av bemyndigandet kan föranleda att aktiekapitalet ökar med högst 16.000.000 kronor.

Stockholm den 28 april 2006.

SRAB SHIPPING AB (publ)
Styrelsen