SRAB Shipping AB

SRAB SHIPPING: KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 14:09 CEST

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ), org.nr. 556473-9224, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april klockan 17.00 på Resurskontoret, Tegeluddsvägen 100, Stockholm.Ärenden
På stämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av det uppkomna resultatet enligt fastställd balansräkning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om ändring av bolagsordning.
12. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av styrelse och suppleanter.
14. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter.
15. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden.
16. Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier.
17. Förslag till beslut om justeringsbemyndigande.
18. Övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande.

Till punkten 9:
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2005 och att årets vinst överföres i ny räkning.

Till punkten 11:
Med anledning av att ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006, föreslås följande ändringar i bolagsordningen för att anpassa den till gällande regler och för att öka aktiekapitalsgränserna.
a) Punkt 4: Aktiekapitalet ändras till lägst 38 miljoner kronor (tidigare 17 miljoner) och högst 152 miljoner kronor (tidigare 68 miljoner). Antalet aktier anges till lägst 23.750.000 st och högst 95.000.000 st.
b) Punkt 5: Aktiens nominella värde skall inte längre anges i bolagsordningen. Förnyelse av punkten angående tillägg till företrädesrätten.
c) Punkt 6: Den nya lagen reglerar att styrelsen väljes fram t.o.m. nästa årsstämma och därför bör formuleringen strykas.
d) Punkt 7: Kallelsen skall hädanefter alltid publiceras i Svenska Dagbladet, såväl som i Post- och Inrikes Tidningar samt ändring av tidpunkt för avskrift av aktiebok.
e) Punkt 10: Ändring av avstämningsförbehåll enligt VPCs regelverk.

Till punkten 13:
Den av styrelsen tillsatta valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelse som består av Michael Berlin, Peter Frisk, Karl Mosvold, Bernt Plotek och Lars Swahn. Aktieägare som representerar mer än 50 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget stöder förslaget.

Till punkten 15:
Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 400.000:- kr att fördelas av styrelsen inom sig samt ersättning till revisorerna enligt räkning.

Till punkten 16:
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill ordinarie årsstämma år 2007, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan villkor om apport eller kvittningsrätt, fatta beslut om nyemission av högst 10.000.000 aktier av serie A och/eller serie B till en teckningskurs som, under beaktande av marknadsförutsättningarna, anknyter till den rådande börskursen vid emissionstillfället, dock med avdrag för det belopp som bedöms erforderligt för att uppnå intresse för emissionen. Nyemission av aktier under utnyttjande av bemyndigandet kan föranleda att aktiekapitalet ökar med högst 16.000.000 kronor.

Till punkten 17:
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i beslut avseende punkten 16 ovan, som kan erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket.

Ekonomisk information
Under 2006 kommer information om koncernens utveckling att lämnas vid följande tidpunkter:
· Delårsrapport jan-mars 27 april 2006
· Halvårsrapport 17 augusti 2006
· Delårsrapport jan-sept 24 oktober 2006
· Bokslutskommuniké 2006 14 februari 2007

Deltagande
Rätt att deltaga i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 21 april 2005 och som anmält sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 25 april 2005 kl. 12.00. Därvid skall även ev. antal biträden (högst två) anges.

Anmälan sker per telefon 08-534 899 00, fax
08-534 899 01, e-mail: kirsi.siegfrids@srab.se eller per brev till SRAB Shipping AB, Box 27233, 102 53 Stockholm.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd före fredagen den 21 april 2005, vilket innebär att berörda aktieägare måste kontakta förvaltaren i god tid. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas i samband med anmälan. Företrädare för juridisk person skall vara firmatecknare eller ha fullmakt av firmatecknare och kunna styrka firmatecknares behörighet med registreringsbevis eller motsvarande handling.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor från och med onsdagen den 12 april 2006.

Stockholm i mars 2006
SRAB SHIPPING AB (publ)
Styrelsen