SSAB

SSAB 2010 - Ett strategiprogram för högre tillväxt och lönsamhet

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 13:55 CET

SSAB:s styrelse har fattat beslut om en treårig handlingsplan, vars syfte är att öka koncernens lönsamhet och tillväxt. Planen omfattar tre huvudsakliga områden: accelerera tillväxten i nuvarande nischer, öka lönsamhet i nuvarande anläggningar,
samt förstärka och effektivisera koncernens organisation. Handlingsprogrammet utgör dessutom basen för styrelsens beslut att höja lönsamhetsmålet för koncernen; räntabiliteten på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel ska överstiga 15 %. Det nya lönsamhetsmålet innebär en höjning jämfört med det tidigare målet på ca 3 % -enheter.

- SSAB är idag ett av världens mest lönsamma stålbolag. För att säkerställa att den positionen bibehålls i framtiden genomför vi en ambitiös strategisk handlingsplan. Vi ska bli ännu effektivare och bättre på att tillvarata marknadspotentialen i de nischer vi verkar i. Kort sagt: vi har som mål att bli branschens mest effektiva och lönsamma bolag, säger Olof Faxander, vd och koncernchef.

SSAB står idag finansiellt starkare än någonsin, till stor del beroende på en mycket stark stålkonjunktur men också en framgångsrik satsning på nischprodukter, extra och ultra höghållfast tunnplåt samt kylda stål. Detta ger handlingsutrymme att ytterligare förstärka positionen inför framtiden.

Det är fem huvudsakliga trender inom stålindustrin som legat till grund för handlingsprogrammets utformning: en stark efterfrågetillväxt i våra nischer, ett skifte i efterfrågetillväxten till utvecklingsländer, en befarad risk för framtida överkapacitet med marginalpress som följd, en global konsolidering och en uppgradering av produktportföljen hos ledande stålföretag. För att möta dessa trender omfattar SSAB:s handlingsplan åtgärder som är marknadsstrategiska, operationella och organisatoriska.

Accelerera tillväxten i nuvarande nischer
De marknadsstrategiska åtgärderna syftar till att accelerera tillväxten inom våra nischer. I detta ingår att fortsätta utvecklingen av distinkta produkt- och serviceerbjudanden i nischer där SSAB kan bibehålla och stärka sin ledande position. Sammantaget är målet att dubbla volymen nischprodukter inom fem år.

Inom kylda stål är målet att ytterligare stärka det globala nischledarskapet. En försäljning överstigande 1 miljon ton bedöms som rimligt på 5 års sikt, vilket innebär en fördubbling jämfört med nuvarande nivå. Denna tillväxt förväntas ske framförallt i Asien men även i Nordamerika. Både organisk och förvärvsbaserad tillväxt kommer att övervägas.

Inom tunnplåtsområdet kommer den nuvarande satsningen på extra och ultra höghållfast tunnplåt att fortsätta. För att nischstrategin ska vara långsiktigt framgångsrik krävs en fortsatt ambitiös utveckling mot ett starkare produkt- och serviceerbjudande samt en ledande marknads- och kostnadsposition i nischen.

Öka lönsamheten i nuvarande anläggningar
De operationella åtgärderna omfattar översyn och införande av koncernövergripande program för systematiskt produktivitetsarbete. Målet är att öka produktiviteten med cirka 5 procent årligen. Dessutom ska satsningar genomföras för att minska fasta kostnader, effektivisera rörelsekapitalanvändning och ta hem stordriftsfördelar inom inköp, samt för att förstärka utbudet av kundservice, teknisk support och applikationsutvecklingstjänster.

Förstärka organisationen
De organisatoriska åtgärderna syftar till att bättre tillvarata de samordningsvinster som finns mellan koncernens olika enheter. Som exempel kommer stora delar av de administrativa stödfunktionerna, ekonomi, inköp, logistik, personal och marknadsadministration att samordnas. Samtidigt kommer offensiva satsningar genomföras för att förstärka organisationen inom flera nyckelområden. Generations- och kompetensväxlingen kommer också att fortsätta. Den förväntade effekten av detta är att drygt 400 personer bedöms lämna SSAB under 2007. Dessa åtgärder som främst bygger på frivillighet, kommer att innebära en årlig besparing på ca 200 Mkr från och med 2008. Vidare har koncernens lednings- och styrmodell förändrats för att ytterligare förstärka resultatkulturen och den strategiska dialogen inom koncernen.

För mer information:
Ulrika Ekström, Informationschef
08-45 45 734
0703-98 54 52