Landstinget i Jönköpings län

Stabil ekonomi i Landstinget

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 15:08 CET

Landstingets bokslut visar för tredje året i rad ett positivt resultat. Överskottet för 2006 blev 290 miljoner kronor, 90 miljoner kronor bättre än budget. Samtidigt finns orosmoln för 2007. Verksamhetens nettokostnad stiger snabbare än skatteintäkter och statsbidrag.

– Det är ett ekonomiskt resultat som vi kan vara stolta över. Den samsyn mellan partierna som råder i viktiga frågor ger avkastning i form av en stabil ekonomi och god hushållning med skattepengarna, säger Peranders Johansson, m, landstingsstyrelsens ordförande.

– Ett överskott på 290 miljoner kronor är ett bra resultat, säger ekonomidirektör Stefan Schoultz. Det krävs ett årligt överskott på cirka 200 miljoner kronor för att kunna finansiera pensioner och ett normalt investeringsprogram utan att låna pengar. Det klarar vi inte i år, som det ser ut nu.

Kostnaderna steg marginellt mer än intäkterna 2006. Prognoserna för 2007 pekar på att skillnaden mellan intäkter och kostnaderna ökar till två procentenheter.
– Det är bekymmersamt, säger Stefan Schoultz. Förhoppningsvis kan det ständigt pågående förbättringsarbetet och bra styrning av verksamheten leda till att Landstinget kan anpassa kostnadsökningarna till utrymmet för tillväxt.

Peranders Johansson betonar att den nya politiska ledningen ser allvarligt på kostnadsutvecklingen.
– Förslag till nya eller utökade verksamheter ska genomgå en noggrann ekonomisk prövning innan vi fattar beslut, säger han. Samtidigt måste de ansvariga i verksamheter med underskott själva ta stort ansvar för att hålla sina budgetramar.

Antalet årsarbetare ökar
Verksamhetens nettokostnad för 2006 hamnar på cirka 6,5 miljarder kronor. De två tyngsta utgiftsposterna är personal och läkemedel.

Antalet årsarbetare inom Landstinget ökade under förra året med drygt 60. (Det fanns i genomsnitt 8 111 årsarbetare). Målet var att antalet årsarbetare inte skulle ha ökat alls. Nästan samtliga förvaltningar har klarat att hålla antalet årsarbetare inom budgetramarna. Undantaget är Jönköpings sjukvårdsområde.
En positiv delförklaring till att årsarbetarna ökar är att sjukfrånvaron fortsätter att minska. Mellan 2004 och 2006 har frånvaron minskat med cirka 20 procent.
Lönekostnaderna ökade under 2006 med 4,9 procent, en procentenhet mer än ökningarna i avtalen.
De yrkesgrupper som ökar i vården är sedan flera år tillbaka läkare och sjuksköterskor. Antalet läkare har ökat med 26 procent sedan 1999 och antalet sjuksköterskor med 15 procent.

Därför ökar läkemedelsnotan
Landstingets läkemedelskostnader för 2006 blev cirka 855 miljoner kronor. Ökningen är högre än genomsnittet i Sverige.
Det finns tre huvudförklaringar till att Landstingets läkemedelskostnader ökar snabbare än riksgenomsnittet.
● Snabbare ökningstakt när det gäller kostnader för biologiska läkemedel, främst för behandling av reumatism.
● Snabbare ökningstakt när det gäller cancerläkemedel.
● Höga kostnader för preparat för behandling av blödarsjuka

Fortfarande är dock läkemedelskostnaderna per invånare lägre än för genomsnittet i Sverige, 3 158 kronor respektive 3 423 kronor.

Landstingets bokslut för 2006

Kontaktperson:
Harriet Lindén
Informationsdirektör
036 – 32 40 40
0705-389753


Landstinget i Jönköpings län
Uppdaterad 2007-02-06, Olov Hall, Informationsavdelningen, Landstingets kansli
E-post: olle.hall@lj.se