Landstinget Blekinge

Stabil ekonomi i landstinget

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 14:52 CET

För sjunde året i rad visar Landstinget Blekinges bokslut på ett positivt resultat. Enligt resultaträkningen får landstinget ett överskott med 20,5 miljoner kronor efter 2006 års slut. Det visar landstingets årsredovisning som idag godkändes av landstingsstyrelsen.
Det finns flera orsaker till överskottet, bland annat bättre skatteintäkter än väntat, mindre kostnader för läkemedel i öppenvård än vad landstinget har fått statsbidrag för, överskott på landstingsstyrelsens förfogandeanslag* och lägre avskrivningar på fastigheter och inventarier än budgeterat. Lägre avskrivningar på fastigheter och inventarier än budgeterat hänger samman med att landstinget inte har gjort planerade investeringar vilket i sin tur är en effekt av den rådande överhettningen på byggmarknaden.

- Att vi har en god ekonomi är viktigt för den verksamhet vi bedriver. Tack vare positiva resultat kan vi förbättra och utveckla hälso- och sjukvården. I händelse av sämre konjunktur har vi en stabil ekonomisk grund att stå på som gör att vi inte tvingas till drastiska besparingar. Det känns betryggande inför framtiden, säger landstingsrådet Bernth Johnson (s) i en kommentar till bokslutet.

Särskilt anmärkningsvärt är överskottet vad gäller läkemedel i öppen vård. Landstinget Blekinge är tillsammans med Örebro läns landsting det landsting i landet som har lägst kostnader för receptbelagda läkemedel. Trots det visar undersökningar att länets invånare får tillgång till nya, viktiga och dyra läkemedel.

- Det visar att landstingets medarbetare, främst läkarna, är duktiga på att skriva ut billigare men likvärdiga läkemedel, säger Bernth Johnson.

Sjukvården för patienter i Blekinge som har drabbats av stroke ska förbättras. Vid dagens sammanträde gav styrelsen klartecken till en utvecklingsplan för strokesjukvården i länet. Utvecklingsplanen är ett resultat av ett projekt som har pågått i Landstinget Blekinge sedan hösten 2005. Syftet med projektet har bland annat varit att skapa bättre samarbete mellan de olika vårdgivare som är inblandade när en människa drabbas av stroke.

Landstingsstyrelsen fattade också beslut om att utreda hemsjukvårdens organisatoriska tillhörighet. Idag är hemsjukvården en del av primärvården. Utredningen ska utifrån patientens bästa undersöka om ansvaret för hemsjukvården ska flyttas över till kommunerna eller vara kvar inom landstinget.

Landstinget Blekinge kommer att bygga upp en beroendeenhet. Det beslutet fattade också styrelsen idag. Människor med olika typer av kemiska missbruk (t.ex. alkohol och narkotika) ska få hjälp på den nya enheten som organisatoriskt kommer att placeras inom psykiatrin.

- Det finns en grupp patienter i länet som är i stort behov av kvalificerad vård och den nya enheten kommer att förbättra missbrukarvården i länet väsentligt. Vi hoppas nu också att kommunerna ska bli delaktiga i uppbyggnaden av den nya enheten, säger landstingsrådet Bernth Johnson.

Landstingsstyrelsen sa även ja till bildande av ett pensionärsråd och ett länshandikappråd inom Landstinget Blekinge. I råden ingår bland annat företrädare för pensionärsorganisationerna och handikappföreningarna.

Pensionärsrådet ska vara ett organ där äldre människor behov och önskemål diskuteras och där pensionärsorganisationerna får möjlighet till dialog med landstingets politiker.

Syftet med länshandikapprådet är att synliggöra handikappades behov och erbjuda dem ett forum där handikappfrågor diskuteras.

I egenskap av delägare i Blekingetrafiken gav styrelsen klartecken till en utredning om hur Blekingetrafikens ekonomiska behov kommer att se ut på lång sikt. Eventuella behov av ytterligare medel från Landstinget Blekinge prövas av fullmäktige i samband med att den nya landstingsplanen fastställs, vilket sker i juni.

Dessutom beslöt styrelsen om att gå i borgen för Blekingetrafiken för att länstrafiken ska kunna bli delägare i ett offentligt bolag som har till uppgift att förvalta de tåg som Blekingetrafiken äger. Bolaget svarar bland annat för service, underhåll, upprustning av tåg och uthyrning av tåg.

Anders Rehnholm får fortsatt förordnande som chefläkare i primärvården. Anders Renholm har varit chefläkare sedan år 2001 och hans nya förordnande löper till och med 31 mars 2010.*Exempel på poster som inte är nyttjade är pengar avsatta för anpassning till nya arbetstidslagen och anslag till Blekinge Tekniska Högskola.

För mer information

Titel: Landstingsråd
Namn: Bernth Johnson
Telefon: 0455-73 10 92
Mobil: 0734-47 10 10

Titel: Landstingsdirektör
Namn: Jan Larsson
Telefon: 0455-73 40 00
Mobil: 0734-47 10 00

Presskontakt

Titel: Informationschef
Namn: Madeleine Flood
Telefon: 0455-73 40 19
Mobil: 0734-47 10 07
E-post: madeleine.flood@ltblekinge.se