SveaReal AB

Stabil utveckling för SveaReal

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 10:15 CEST

SveaReal levererar ett förvaltningsresultat efter första halvåret som är i linje med prognosen och med ökade affärsvolymer jämfört med föregående år.
Förvaltningsresultatet för första halvåret blev 57 MSEK (71). Under perioden har försäljningsarbetet intensifierats och fastighetsutvecklingen har koncentrerats till ett eget affärs-område. Detta har resulterat i att affärsvolymerna nu växer, från förra årets negativa utfall på nettouthyrning vid halvårsskiftet på drygt -30 MSEK, att jämföras med årets som landat på 15 MSEK.

- Vi känner en stor tillförsikt för resten av året och inte minst inför 2015, säger Claes Malmkvist, VD på SveaReal.

Perioden i korthet (januari-juni 2014)

  • Hyresintäkterna uppgick till 336 MSEK (356). Minskningen beror på ökad vakans samt något mindre fastighetsbestånd.
  • Fastighetskostnaderna uppgick till 98 MSEK (107). De lägre kostnaderna beror framför allt på den milda vintern men även föregående års driftsinvesteringar vilka reducerat energiförbrukningen.
  • Driftnettot uppgick till 238 MSEK (249).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 57 MSEK (71).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till –218 MSEK (–3) och på derivat till –81 MSEK (190).
  • Resultat efter skatt uppgick till –205 MSEK (210).
  • Periodens investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 57 MSEK (67) och merparten avser anpassningar till nya och befintliga hyresgäster.
  • Nettouthyrning för perioden uppgick till 15 MSEK (–32).

SveaReal AB äger och utvecklar fastigheter för kontor, lager och logistik på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar 79 fastigheter med en lokalyta på 834 000 kvm. Bolaget omsätter ca 700 MSEK och har 26 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. SveaReals aktieägare består i första hand av norska institutionella kapitalplacerare, privata bolag och privatpersoner.

Besök vår hemsida för mer information www.sveareal.com.