Finansinspektionen

Stabila banker, försvagade livbolag

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 10:05 CEST

Stabila storbanker, försvagade livbolag och starkare skadebolag utmärker finanssektorn för närvarande. Den största osäkerhetsfaktorn är de omfattande regelförändringar som pågår inom EU, men även risker förknippade med ekonomisk brottslighet får ökad betydelse. Det konstaterar FI i rapporten Finanssektorns stabilitet, som i dag överlämnas till regeringen.


De fyra bankkoncernerna har haft en positiv utveckling de senaste åren trots växande konkurrens och press på räntemarginalerna till följd av de låga marknadsräntorna. Utlåningen till hushållen, särskilt bolånen, har fortsatt att expandera starkt. Även företagsutlåningen har börjat öka. Mycket talar för att den goda situationen kommer att bestå. På längre sikt innebär expansionen i Baltikum, Ryssland och Östeuropa såväl en riskspridning som en mer komplex och svårhanterlig riskbild.

Den sammantagna finansiella styrkan i livbolagen är god även om den har försvagats kraftigt de senaste sex åren. De sjunkande marknadsräntorna är huvudorsak till det. Ett antal bolag är sårbara för ytterligare fall i räntenivåerna. Vid årsskiftet införs tjänstepensionsdirektivet vilket medför en realistisk värdering av skulderna och en tydligare verklighetsbeskrivning av bolagens ekonomiska situation.

För skadeförsäkringsbolagen har läget fortsatt att förbättras. Trots Gudrun-stormen har kostnaderna för bolagen varit förhållandevis låga till följd av återförsäkringar av risk i internationella återförsäkringsbolag.

Den kanske största osäkerhetsfaktorn på lång sikt för finanssektorn är de omfattande och djupgående förändringar av regelverken som vi är mitt uppe i. Även om de är nödvändiga och välmotiverade innebär de också vissa risker vid tillämpning och tolkning. En annan riskfaktor med växande betydelse är den ekonomiska brottligheten, där FI förstärker tillsynen.

Både FI och finansbranschen måste fortsätta arbeta på bred front med risker och riskhantering och med beredskap för det oväntade. Olika former av stresstest är ett sätt att göra det på - här utgör trafikljusmodellen ett exempel.
Grundläggande faktorer som en stark finansiell ställning, god organisation och ett högt förtroende från investerare och konsumenter är och förblir avgörande för att kunna tackla svåra situationer.

Läs rapporten på www.fi.se

Helena Östman,
informationschef
Tel 08-787 8220,
070 398 0819

Ingrid Bonde,
generaldirektör
Tel 08-787 8010

Hans Bäckström,
redaktör
08-787 8080

Tomas Flodén,
analytiker
08-787 80 64