Finansdepartementet

Stabilare pensionspremier för statliga arbetsgivare

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 11:25 CEST

I dag överlämnar den särskilde utredaren Alf Nilsson betänkandet ”Översyn av försäkringsmodellen för de statliga avtalsförsäkringarna” (SOU 2003:85) till biträdande finansminister Gunnar Lund. Utredningen, som kallat sig SPÅ-utredningen, har kommit fram till i huvudsak följande slutsatser:

· Premierna bör beräknas månatligen utifrån aktuella anställningsuppgifter. Den slutavstämning som görs i dag mellan preliminära och slutliga premier kan då slopas. De uppkomna differenserna vid slutavstämningen - som reglerats i efterhand och som orsakat myndigheterna finansieringsproblem - försvinner därmed.

· Det nya pensionsavtalet PA 03 har visat sig ge väsentligt stabilare premier och vara klart mindre ålderskänsligt än de tidigare pen-sionsavtalen – någon särskild premiemaximering behöver därför inte införas.

· Avkastningen för den statliga försäkringsrörelsen bör beräknas enligt en långsiktig ränta i stället för att följa börsutvecklingen. Detta kommer att medföra ökad stabilitet i premierabatterna och därmed ge jämnare premier mellan åren.

- De förslag utredningen lägger fram kommer sammantaget att medföra att premierna blir betydligt stabilare för de statliga arbetsgivarna. Deras ekonomiska planeringsförutsättningar kommer att förbättras, säger Alf Nilsson.

SPÅ-utredningens uppdrag har varit att se över modellen för finansiering av de statsanställdas avtalsförmåner och att föreslå förbättringar i denna. Modellen har bl a kritiserats för att instabilitet i premierna och differenser vid slutavstämningen mellan preliminära och slutliga premier försvårat myndigheternas möjligheter att förutse kostnaderna för avtalsförmånerna. Modellen har även beskyllts ha oförmånliga effekter för äldre arbetstagare.

Alf Nilsson
särskild utredare
tel. 08-764 84 40
mobil 070-542 43 02

Göte Haraldsson
sekreterare
mobil 070-551 28 35

Nilla Alestig
sekreteraretel.
060-18 69 19