Socialstyrelsen

Stabilitet viktig ledningsfråga för individ- och familjeomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 08:11 CET

Individ- och familjeomsorgen står inför en utmaning att nå ut brett med tidiga insatser och samtidigt värna om kvalitet och kontinuitet i det myndighetsutövande arbetet. Det handlar om resurser, ledningens kompetens och engagemang och stabila arbetsgrupper.

Socialstyrelsens årliga rapport om läget i individ- och familjeomsorgen inom kommunernas socialtjänst visar en utveckling mot

ökad kunskap och kompetens
mer öppen vård
mer förebyggande insatser och målgruppsanpassade verksamheter
tydligare struktur och fler vetenskapligt grundade metoder


Samtidigt möter individ- och familjeomsorgen ständigt ökande krav på fler insatser och nya verksamheter. Arbetsbelastning, snäva budgetramar och ökad press på handläggarna leder till flykt från de tyngsta arbetsuppgifterna, med risk för bristande kontinuitet och kompetens i det myndighetsutövande arbetet, t.ex. utredning och uppföljning av barn och unga som behöver stöd av socialtjänsten

Många öppna insatser inom barn- och ungdomsvården
Det finns en relativt omfattande repertoar av öppna insatser inom barn- och ungdomsvården, men det har inte medfört att dygnsvården har minskat. Risken för brist på stabilitet och kontinuitet när det gäller ansvaret att ta emot, utreda och följa upp insatser för barn och unga är oroande. Samtidigt som kompetensen och utbudet av resurser inom barn- och ungdomsvården har ökat, har förväntningarna höjts. Ibland ställs orealistiska krav i förhållande till tillgänglig kunskap, resurser och de ramar som lagstiftningen ger.

Brett samarbete för självförsörjning behövs
Beroendet av ekonomiskt bistånd har fortsatt minska. Ekonomiskt bistånd är ett yttersta skyddsnät för dem som faller igenom maskorna i social- och arbetslöshetsförsäkringarna, men många av orsakerna till försörjningsproblemen ligger utanför socialtjänstens ansvarsområde. Att hjälpa personer långt från arbetsmarknaden in i arbete är en långsiktig uppgift, där IFO bör ingå som en av flera samverkansparter för rehabilitering till självförsörjning. En närmare samorganisering av arbets- och välfärdstjänsterna kan vara nödvändig. Samtidigt behövs förändringar mot ett inkluderande arbetsliv.

Stora satsningar inom missbruksvården
I missbruksvården har det under senare år gjorts omfattande satsningar, såväl på statlig som på kommunal nivå, med fokus på samverkan samt öppenvårdsinsatser. Särskilt boendeinsatserna har ökat under 2000-talet. Ökningen av de öppna insatserna har bl.a. möjliggjorts genom minskning av dygnsvården, men det kostnadsutrymme som skapats har inte fullt ut kommit missbruksvården till del. De nya gemensamma Nationella riktlinjerna för socialtjänst och hälso- och sjukvård förväntas höja kvaliteten på insatserna för personer med missbruk.

Våld i nära relation
Många kommuner har på senare år tagit ett ökat ansvar för skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor. Fler har också insatser för barn som upplevt våld i familjen. På senare år har också medvetenheten ökat om behovet av insatser för de män som utför våldet, behandlingsverksamhet finns på ett 50-tal platser. Det förekommer att mindre kommuner samverkar för att kunna erbjuda insatser för brottsoffer. Fortfarande är det dock stora skillnader i såväl kunskaper som bemötande och vad olika kommuner har att erbjuda i form av skydd och stöd för de utsatta.

– Det är en utmaning för individ- och familjeomsorgen att dels kunna nå ut brett med förebyggande och tidiga insatser, dels tillgodose kompetens, kontinuitet, kvalitet och rättssäkerhet i arbetet med de mest utsatta, säger Inger Widén Cederberg, chef för individ- och familjeenheten på Socialstyrelsen.

Rapporten Individ- och familjeomsorg - lägesrapport 2006 finns i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

Mer information: Merike Lidholm, 08-555 531 71 eller Inger Widén Cederberg, 08-555 535 70.