Västra Götalandsregionen

Stabilt ekonomiskt överskott för 2006

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 14:29 CET

Regionstyrelsen 6 februari 2007
Stabilt ekonomiskt överskott för 2006

Resultatet för Västra Götalandsregionen 2006 uppgår till 737 miljoner kronor. Resultatet har påverkats av kostnader för kommande pensionsåtaganden om 500 miljoner kronor, en reservation av medel som innebär en avvikelse från den vedertagna modellen för redovisning.

Handlingar…
http://extra1.vgregion.se/arkiv/politiskadokument_/regionstyrelsen_/handlingar_/20070206_/default.htm

Sammantaget är situationen gynnsam för Västra Götalandsregionen. Med den ytterligare stärkta ekonomin och finanserna, finns förutsättningar för att klara de fortsatt stora investeringarna i vård, IT och medicinsk teknik som behövs för att utveckla verksamheten.

-Det stabila resultatet ger oss unika möjligheter att klara vårt åtagande i hälso- och sjukvården och som trovärdig regional aktör. Det ger oss en styrka när det nu står allt mer klart att regioner av vår modell kommer att vara det som gäller för den framtida ansvarsfördelningen i Sverige, säger regiondirektör Johan Assarsson.

Sjukhusen ger mer vård än tidigare, trots att antalet besök minskat jämfört med 2005. Inom den primärvård regionen driver har besöken ökat under 2006.

Antalet anställda har ökat med 402 personer till totalt 50.374 personer. Det är främst inom hälso- och sjukvården ökningen skett, med 300 personer, men det har även skett en del övertagande av anställda från tidigare fristående museer som nu ingår i förvaltningen Västarvet. Inom personalområdet kan också noteras att antalet sjukdagar per anställd har minskat med i genomsnitt 1,5 dag, från 26,1 till 24,6 dagar. Största minskningen har skett bland kvinnor, 1,7 dagar mot 1,0 för män.

Bokslutskommunikén var ett informationsärende på regionstyrelsen. Årsredovisningen kommer att behandlas den 20 mars i styrelsen.

Läs bokslutskommunikén
http://nyheter.vgregion.se/upload/presspdf/Bokslutskommunik%C3%A9%202006.pdf

Årsredovisning - regionstyrelsen och regionfullmäktige
Bokslutet för 2006 visar att resultatet för regionstyrelsens och fullmäktiges verksamheter slutar på ett överskott på 263 miljoner kronor. Resultatet är en del av Västra Götalandsregionens bokslut som redovisas ovan.

Rättspsykiatrin kvar i Lillhagsparken fram till 2011
I väntan på att nya lokaler för rättspsykiatrin byggs i Göteborg kommer verksamheten fortsatt vara kvar i Lillhagsparken. Verksamheten kommer också att utökas med 16 vårdplatser till en total hyresökning på 9,5 miljoner kronor för perioden. Regionstyrelsen beslutade godkänna hyresavtalet med Göteborgs stad.

1177 – nytt nummer till sjukvårdsrådgivning på telefon
Inom tre minuter skall minst 90 procent av dem som söker vård få svar i telefon. Man ska dessutom ha ett gemensamt nummer till rådgivningen - 1177. Kostnaden för anslutning till tjänsten är 4,25 kr per invånare och år. Regionstyrelsen beslutade att teckna avtal med Vårdråd per telefon 1177. Tillsvidare gäller dock samma nummer som tidigare till de fyra sjukvårdsrådgivningarna i Västra Götaland.
Mer om 1177...
http://www.sjukvardsradgivningen.se/1177/

Regionen bidrar till Ostindiefararens hemresa
För Ostindiefararens hemresan planeras stopp i Alexandria, Nice och London där Västra Götalandsregionen erbjudits möjlighet att genomföra aktiviteter tillsammans med andra intressenter. Regionstyrelsen tog beslut om att ställa 8,5 miljoner kronor till förfogande för Ostindiefararens hemresa.
Kristdemokraterna och miljöpartiet samt Martin Andréasson (m) och Lisbeth Sundén Andersson (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

60 miljoner till ökad tillgänglighet för funktionshindrade
Regionstyrelsen beslutade satsa 60 miljoner till och med 2010 för att undanröja enkla hinder som gör att funktionshindrade inte kan ta sig fram i Västra Götalandsregionens lokaler. I första hand skall anpassningarna ske som en del i planerade ombyggnader.

Rättelse 20070206 16:54:
Regionstyrelsens beslutade att åtgärder för undanröjande av enkelt avhjälpta hinder skall vidtas under 2007. Men frågan om de begärda 60 miljoner kronorna hänskjuts till beredningsarbetet med investeringsplanen 2008-2010.


Samlad information gynnar patienter och vårdgivare
Samlad information om patienten innebär stora fördelar för såväl patient som vårdgivare. Vårdpersonalen får tillgång till ett välfungerande IT-stöd och patienten skall kunna utföra enklare vårdtjänster via internet.

Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att godkänna upplägget för vidare arbete med den nationella IT-strategin enligt SKL:s rekommendationer och anslå regionens del i finansieringen med högst 28 miljoner kronor under 2007.

IT-vision för Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen har tagit fram en IT-vision som anger hur Västra Götalandsregionen de närmaste åren ska använda sig av IT och elektronisk kommunikation för att åstadkomma nytta för invånare, patienter, anhöriga och medarbetare. Bland annat pekar visionen på IT som ett verktyg som underlättar och förenklar kommunikation, minskar geografiska avstånd och ger regionens medborgare tillgång till bred och behovsanpassad information. I visionen pekar man också på IT-tekniken som en möjliggörare för mer tillgängliga beslutsfattare och att den politiska debatten på så sätt kan engagera fler. Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att anta förslaget till IT-vision för Västra Götalandsregionen.

Krisledningsnämnd leder arbete vid katastrof
Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige att anta den föreslagna planen för hur krisledningsnämnden skall hantera extraordinära händelser.

Personalvision 2010
Regionstyrelsen beslutar notera informationen om Personalvision 2010.

Västtrafik nygammal ägare i stort inköpsbolag
Regionstyrelsen beslutar att rekommendera fullmäktige att besluta om ett återinträde i inköpsbolaget AB Transitio för att få bättre priser vid tåginköp.

Positiva till samarbete Oslo-Berlin
Regionstyrelsen säger i ett yttrande att man ser fortsatt positivt på förslaget till strategiskt samarbetet för inom det så kallade COINCO-projektet, för sträckan Oslo–Göteborg-Malmö-Köpenhamn-Berlin.

Två miljoner för fler läkare Norra Bohuslän
Primärvården i Norra Bohuslän har svårt att rekrytera läkare i den omfattning som budgeten föreskriver. Därför vill nu Hälso- och sjukvårdsnämnden Norra Bohuslän satsa två miljoner av sitt eget kapital för rekrytering och kompetensutveckling. Regionstyrelsen beslutade att nämnden får använda det egna kapitalet till åtgärderna..

Fastighetnämnden säljer fastigheter
Regionstyrelsen beslutades enligt förslag gällande försäljning av fastigheter.

Motion ”Användning av silverförband hot mot miljön”
Användandet av silver som bakteriedödande medel vid sårvård måste begränsas menar Ingrid Bergman (mp). Miljönämnden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skaraborgs sjukhus har yttrat sig och menar att det idag saknas rutiner för hantering av silver.

Regionstyrelsen bifaller motionen och beslutar föreslå regionfullmäktige att ge sjukhusstyrelserna, tandvårdsstyrelsen och primärvårdsstyrelserna i uppdrag att utarbeta riktlinjer för hanterandet av silver i vård och tandvård. Berörd personal skall utbildas kring hälso- och miljöeffekter av silveranvändning.

Motion ”Hänsyn till mänskliga rättigheter vid upphandling”
Stefan Kristiansson med flera (mp) vill i en motion att Västra Götalandsregionen bör främja social/etiska regler när man sluter avtal om upphandling. Etikkommittén menar i sitt yttrande att detta ytterligare kan förstärkas och tas med i en översyn av inköpspolicyn.

Regionstyrelsen beslutar rekommendera fullmäktige att anse motionen besvarad med etikkommitténs yttrande och beslutar för egen del att ge i uppdrag till regionkansliet att ta med etikkommitténs synpunkter i kommande revidering av inköpspolicyn.

Motion ”Långsiktig satsning på tandhälsa med förhöjd åldergräns”
Susanne Aronsson med flera (svg) menar i en motion att studerande och arbetslösa upp till 25 år skall få gratis tandvård för att säkerställa god tandhälsa och lägre kostnader. Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att avslå motionen. Rätten till fri tandvård är reglerad i tandvårdslagen och kan således inte beslutas om i regionfullmäktige.

Motion ”Forskningsstrategi - säkerställer rätt satsade medel”
Susanne Aronsson med flera (svg) vill i en motion att Västra Götalandsregionen skall upprätta en strategi för forskning. Hälso- och sjukvårdsutskottet som lämnat yttrande menar att noggranna överväganden redan görs när det gäller regionens forskning. Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.

Motion ”Köfri psykiatri för barn och ungdomar”
Motionären Berit Adolfsson med flera (m) vill att regionstyrelsen skall se till att en omedelbar process startas där alla inblandade parter lämnar förslag för att skyndsamt åstadkomma en köfri psykiatri för barn och ungdomar. Detta för att motverka att unga människor tar sina liv. I sitt yttrande poängterar Hälso- och sjukvårdsutskottet att ett arbete i enlighet med motionens intentioner redan pågår.

Regionstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad i och med yttrandet från HSU.

Moderaterna, kristdemokraterna och miljöpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden om bifall av motionen.

Motion ”Kan vi välja läkemedel med mindre miljöeffekter?”
Stefan Kristiansson med flera (mp) vill i en motion att miljöhänsyn ska vägas in på rekommendationslistor. Hälso- och sjukvårdsutskottet och miljönämnden svarar i sitt yttrande att man redan i budgeten för 2007 täcker in motionens frågeställning. Regionstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att motionen ska anses vara besvarad.

Miljöpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande om bifall av motionen.

Motion ”Dolda funktionshinder – barn i riskzonen?”
Jan Alexandersson (v) menar i en motion att barn med perceptionsstörningar, exempelvis så kallade ”bokstavsbarn” får diagnos ställd av regionens verksamheter men sedan lämnas till föräldrarna med en förväntan att skolan skall sätta in rätt åtgärder. Han begär därför att regionen upprättar en särskild handlingsplan för barn med dolda perceptionsstörningar. I sitt yttrande hänvisar Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU) till pågående utvecklingsarbete mellan huvudmännen för förbättrat samarbete och att den regionala utvecklingsplanen för psykiatri täcker även in dessa barn.

Regionstyrelsen förslår fullmäktige att motionen ska anses vara besvarad med HSU:s yttrande.

Moderaterna, vänsterpartiet, kristdemokaretarna och miljöpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden om bifall av motionen.

Motion ”Utveckla stöd för behandling av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder”
Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till hälso- och sjukvårdsutskottet.

Motion ”Stöd för våldtagna kvinnor”
Anses besvarad i och med regionstyrelsens sammanträde 16 januari. Moderaterna och vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.
Läs information från 16 januari…
http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage____4544.aspx

Lokala handlingsprogram för ”utsatta kvinnor”
En redovisning lämnades från primär- och tandvårdsstyrelsen om att ta fram lokala handlingsprogram för att tillgodose utsatta kvinnors behov av sjukvård och service. Regionstyrelsen noterade informationen.

Ny avdelning vid Alingsås lasarett 2008
Arbetsmiljöverket har ålagt Alingsås lasarett att förbättra arbetsmiljön på strokeavdelningen. Västfastigheter menar att det behöver byggas en ny avdelning.
Regionstyrelsen beslutade att framställan om investeringar vid Alingsås lasarett prövas i samband med beredningen av investeringsplanen 2008-2010.

Ny modell för ersättning inom psykiatrin från 2008
Regionstyrelsen beslutade att anta en ny modell för ersättning inom psykiatrin från nästa år.

Moderaterna och kristdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande om återremiss av ärendet.

Två nya samordningsförbund godkända
Regionstyrelsen beslutade för sin del godkänna stadgarna för samordningsförbundet HjoTiBorg (Hjo, Tibro och Karlsborg) och samordningsförbundet Falköping och Tidaholm.

Inriktningsunderlag för infrastrukturplanering
Regeringen har givit Västra Götalandsregionen ett erbjudande om utarbetande av inriktningsunderlag för infrastrukturplanering Ärendet har nu diskuterats även i beredningsgruppen för regional utveckling, BRU, och man ställer sig bakom föreslaget upplägg. Regionstyrelsen beslutade anta regeringens erbjudande.
Läs mer om...
http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage____4622.aspx

Gemensam policy vid stöd, stipendier och bidrag
Västra Götalandsregionen ger stöd och bidrag till en mängd ideella och engagerade krafter i samhället. Den politiska majoriteten (s, fp och c) föreslog att en grupp ska tillsättas för att genomföra en kartläggning och översyn av nuvarande stöd- och bidragsformer i syfte att ge en mer rättvis behandling av ansökningar. Regionstyrelsen beslutade enligt förslaget.

Kommentarer angående dagens beslut i regionstyrelsen kan finnas på de politiska partiernas webbplatser...

Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, 0702- 49 17 24, Presschef Kjell Foss, 0702-41 52 88, Pressinformatör Michael Malmborg, 0705-09 56 90.