RISE Research Institutes of Sweden AB

Stadens toalettavfall ska ut på åkern

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 13:47 CET

Inom några år hoppas man kunna börja använda växtnäringen i källsorterat mat- och toalettavfall från hushåll i Stockholms tätbebyggda innerstad som gödselmedel på åkermark. Det är ett av målen i det 3-åriga projektet MACRO som drivs av Stockholms stad. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en av huvudparterna i projektet som har en total budget på 16,4 miljoner kronor.

Cirka 1/3 av all växtnäring som används i jordbruket körs in till städer i form av mat. Där försvinner sedan en stor del av växtnäringen via soppåsar och toaletter. Stora delar av matavfallet går som blandat hushållsavfall till förbränning, och toalettavloppet hamnar i reningsverken där endast en mindre del av näringsinnehållet i avloppslammet går tillbaka till jordbruket.
– Vi vill ändra på det. I framtidens hållbara attraktiva städer måste man bli bättre på att ta vara på de resurser som finns i restprodukter, säger projektledaren Maria Lennartsson vid Stockholms stads exploateringskontor.

Har studerat innovationstakten

Projektet MACRO (MAt i Cirkulära RObusta system) bygger bland annat på kunskap från tidigare SP-projekt. SP Enheten för jordbruk och livsmedel (f d JTI) har till exempel utvärderat kvaliteten i avfall från mat och toaletter, och studerat innovationstakten för nya system som sorterar ut toalettavfall.
– Den växtnäring i form av kväve och fosfor som kommer från svenska toaletter värderas till cirka 600 miljoner kronor per år. Ett källsorterat toalettavfall i snålspolande system gör det möjligt att återföra en kvalitetssäkrad gödselprodukt till jordbruket, säger Ida Sylwan, vid SP Enheten för jordbruk och livsmedel (f d JTI).

Även SP Urban Water Management deltar i projektet. De har tidigare bland annat studerat sorterande avloppssystem utifrån hållbarhetsperspektiv.

Sverige ligger bra till
Att införa källsorterande system i stadsmiljö innebär ett paradigmskifte, och är en kontroversiell fråga eftersom Sverige redan lyckas bra med reningseffektiviteten i de konventionella avloppssystemen. Men samtidigt pågår utveckling av källsorterande, vattensnåla toalettavlopp på flera håll i världen – säker vattenförsörjning är ett ökande globalt problem – och Sverige bedöms ha stora möjligheter att utveckla en betydande teknikexport på området.
En tekniklösning som talar till Sveriges fördel, är utbyggnaden av en testbädd som finansieras av Vinnova i H+ området i Helsingborg. I samband med det byggs 350 lägenheter med ett sorterande avloppssystem: i tre utgående rör separeras malt matavfall, klosettvatten och gråvatten. Systemet ska stå färdigt 2018, och betraktas som unikt.

Vakuumtoaletter i Stockholm

I MACRO-projektet ska man starta källsortering av mat- och toalettavfall i Stockholms innerstad.
– Målet att vi år 2025 ska ha ca 3 000 nya lägenheter utrustade med avfallskvarnar och vakuumtoaletter i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt, säger Maria Lennartsson.
Hon räknar med att projektet ska få stor uppmärksamhet, och att de nya sorterande avloppssystem som nu prövas kommer att spridas vidare till andra kommuner i Sverige.

MACRO-projektet finansieras till hälften av Vinnova, och till resterande del av Stockholms stad och 20 medverkande parter (kommuner, byggherrar, VA- och avfallshuvudmän, representanter för jordbruket, teknikleverantörer, branschorganisationer, konsulter, universitet och forskningsinstitut).
Läs om de planerade avfallslösningarna i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm (länka) http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/Miljostadsdel/Fokusomraden/Kretslopp/

För mer information, kontakta:
Maria Lennartsson, projektledare MACRO, Stockholms stad, 072-726 82 89, maria.lennartsson@extern.stockholm.se
Ida Sylwan, projektledare SP Enheten för jordbruk och livsmedel (f d JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik), 010-516 69 73, ida.sylwan@jti.se

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se