Sundsvalls kommun

Stadsbackens bokslut visar på ett starkt resultat

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 11:15 CET

Stadsbacken AB redovisar för 2015 ett starkt resultat 148 miljoner kronor (mnkr) vilket kan jämföras med förra årets resultat som var 22 mnkr. Det är bland annat försäljning av fastigheter inom Mitthem som bidragit till resultatet.

Mitthem står för merparten av förbättringen med sitt positiva resultat på 90 mnkr. Det beror till stor del på den fastighetsförsäljning som gjordes under året som gav en reavinst på 65 mnkr. Sundsvall Vatten har även de ett bra resultat på 16 mnkr som kan härledas till bland annat ett utbyggt nät med fler kunder som effekt.

Sundsvall Energi koncernen redovisar en vinst på 51 miljoner kronor före skatt och bokslutsdispositioner. I koncernen ingår Sundsvall Energi, Reko Sundsvall, Korsta oljelager och Sundsvall Elnät.

- Nu gäller det för oss att fortsätta på den inslagna vägen. Stadsbacken och deras dotterbolag är viktiga aktörer för Sundsvalls utveckling. Koncernens starka resultat ger oss kraft att även fortsättningsvis vara en drivande del i arbetet att forma vår gemensamma framtid säger Hans Stenberg (S), ordförande Stadsbacken.

- Inom Stadsbackens koncern kan vi stolt titta tillbaka på ett 2015 som innehöll många viktiga händelser som påverkar Sundsvalls utveckling på ett positivt sätt, säger Stefan Söderlund, kommundirektör, tillika VD för Stadsbacken och fortsätter att berätta om några av framgångsfaktorerna:

  • Midlanda Flygplats AB övertog den inre hanteringen inklusive tio anställda från SAS under året.
  • Mitthem AB fortsatte under året nybyggnationen avett bostadshus och trygghetsboende på Norra Kajen med totalt 195 lägenheter. Inflyttning sker i juni och oktober. I december såldes tre fastigheter för att effektivisera verksamheten. Försäljningen resulterade i en reavinst med 65 mnkr.
  • Näringslivsbolaget i Sundsvall AB hade det operativa ansvaret för genomförandet av sommar SM-veckan i Sundsvall. SM-veckan hade många besökare som också upplevde det som ett lyckat arrangemang.
  • Stadsbacken fattade i maj beslutet att Reko Sundsvall AB:s verksamhet ska inordnas i MittSverige Vatten AB vilket gjordes från och med 1 januari 2016.
  • SKIFUAB genomförde en ny- och ombyggnation av Mittuniversitetets lokaler som beräknas vara klart 2016. Vision Grönborg är ett annat stort projekt som bolaget arbetat med under året. Syftet är att skapa en naturlig mötesplats som kan stimulera samarbetet mellan näringsliv, akademi och samhälle.
  • ServaNet AB uppvisade en fortsatt stark tillväxt med hög efterfrågan i samtliga områden som bolaget är verksamt. Organisationen förstärktes med nyrekryteringar för att kunna möta den ökade efterfrågan.
  • Sundsvall Vatten AB, en del av MittSverige Vatten AB, avslutade den stora utbyggnationen av VA-nätet på Alnö.

Kontaktpersoner

Hans Stenberg (S) ordförande Stadsbacken.070-671 04 30

Stefan Söderlund, kommundirektör, tillika VD för Stadsbacken070-191 63 01