Stadshypotek AB

Stadshypoteks delårsrapport: Januari - Mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 14:42 CEST

Sammanfattning
Utlåningen ökade till 453 mdkr (419)
Rörelseresultatet uppgick till 1 264 mnkr (1 362)
Omkostnaderna minskade med 1 mnkr till 32 mnkr (33)
Återvinningarna översteg nya kreditförluster
I mars 2006 erhölls Finansinspektionens tillstånd att få emittera säkerställda obligationer


Resultat
Stadshypoteks rörelseresultat uppgick under första kvartalet till 1 264 mnkr. Resultatet för motsvarande period föregående år var 1 362 mnkr. Resultatförändringen beror huvudsakligen på ett lägre räntenetto, som inte kunnat uppvägas av lägre kostnader, förbättrat nettoresultat av finansiella transaktioner samt att återvinningarna är fortsatt högre än nya kreditförluster.

Reduktionen av räntenettot förklaras huvudsakligen av ett allmänt lägre ränteläge och sjunkande utlåningsmarginaler. En fortsatt god tillväxt av privatmarknadsutlåningen har inte kunnat kompensera för den marginalpress som en hårdnande konkurrens medfört. Det lägre ränteläget har därtill påverkat räntenettot negativt genom minskade floatintäkter och en sämre förräntning på det egna kapitalet.

Lägre kostnader och låga kreditförluster
Bolagets omkostnader har minskat jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 32 mnkr.

Återvinningarna översteg nya kreditförluster och uppgick netto till 54 mnkr (29), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,05% (-0,03) av utlåningen. Per den 31 mars 2006 uppgick osäkra fordringar före avdrag för reserv för sannolika kreditförluster till 528 mnkr (898). Av de osäkra fordringarna var 52 mnkr (73) oreglerade samt 476 mnkr (825) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som ändå bedöms osäkra till följd av tveksamhet beträffande låntagarnas betalningsförmåga och säkerhetens värde. Härutöver fanns oreglerade fordringar på 222 mnkr (392) som inte är osäkra. Efter avdrag för reserv för sannolika kreditförluster uppgick osäkra fordringar till 400 mnkr (667).

Utlåningstillväxt
Utlåningen till allmänheten uppgick till 453 mdkr (419), en ökning med 34 mdkr jämfört med motsvarande period föregående år. Privatmarknadsutlåningen svarade för hela ökningen.

Kapitaltäckning
Kapitaltäckningsgraden uppgick den 31 mars 2006 till 8,6% (9,1). Vid årsskiftet uppgick den till 8,8%. Minskningen förklaras av ökad riskvägd volym. Primärkapitalrelationen uppgick den 31 mars 2006 till 7,3% (7,7).

Stadshypoteks rating
Stadshypoteks rating var oförändrad.

Långfristig Kortfristig
Moody's Aa1 P-1
Standard & Poor's AA- A-1+


Säkerställda obligationer
I mars 2006 erhölls Finansinspektionens tillstånd att få emittera säkerställda obligationer. Verksamheten med utgivning av säkerställda obligationer kommer att påbörjas under andra kvartalet detta år. En förutsättning för att Stadshypotek kommer att emittera säkerställda obligationer är att högsta rating AAA
erhålles.

Redovisningsprinciper
Redovisningen i moderbolag och koncern följer bestämmelserna i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt tillämpningsföreskrifter utfärdade av Finansinspektionen (FFFS 2004:20). Dessa tillämpningsföreskrifter innebär att Redovisningsrådets rekommendation 32 tillämpas samt att redovisningen ansluter till IFRS genom s.k. "lagbegränsad IFRS".

Stockholm den 24 april 2006

Frank Vang-Jensen
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport: Januari - Mars 2006
http://hugin.info/133307/R/1046308/171686.pdf