Stadshypotek AB

Stadshypoteks delårsrapport: Januari - September 2004

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 14:48 CEST

Sammanfattning
Rörelseresultatet ökade med 3% till 3 865 mkr
Omkostnaderna minskade med 13%
Återvinningarna fortsätter att överstiga nya kreditförluster
Förbättrad tillväxt av volymerna på privatmarknaden
Stadshypoteks ställning som ledande aktör på företagsmarknaden stabil
Nyheterna på privatmarknaden uppskattade


Stadshypoteks delårsrapport januari - september 2004


Resultat och intäkter
Stadshypoteks rörelseresultat ökade med 122 mkr till 3 865 mkr (3 743), Stadshypoteks högsta niomånadersresultat någonsin. Resultatförbättringen förklaras av ett förbättrat räntenetto samt något lägre omkostnader. Kreditkvalitén är fortsatt god, vilket inneburit att återvinningarna fortsätter att överstiga nya kreditförluster.

Ökningen av räntenettot med 131 mkr eller 4% till 3 881 mkr (3 750) förklaras främst av ökade utlåningsvolymer och en fortsatt förskjutning mot ökad andel privatmarknadsutlåning. Mot detta ska ställas den allt hårdare konkurrensen som främst tar sig uttryck i en stark prispress. Även ett sjunkande ränteläge har, i kombination med ett minskat eget kapital, påverkat räntenettot negativt.

Kostnader
Omkostnaderna i Stadshypotek minskade med 13% till 112 mkr (128). Minskningen förklaras i sin helhet av de förmedlingsprovisioner på 17 mkr som Handelsbanken Hypotek erlade till Handelsbanken före den i mars 2003 genomförda fusionen med Stadshypotek. Exklusive dessa förmedlingsprovisioner är kostnaderna jämfört med föregående år i stort sett oförändrade.

Kreditförluster
Återvinningarna översteg nya kreditförluster och uppgick netto till 135 mkr (156), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,05% (-0,07) av utlåningen.

Per den 30 september 2004 uppgick Stadshypoteks osäkra fordringar före avdrag för reserv för sannolika kreditförluster till 1 046 mkr (1 560). Av de osäkra fordringarna är 169 mkr (276) oreglerade samt 877 mkr (1 284) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som till följd av låntagarnas betalningsförmåga och osäkerhet om säkerhetens värde bedöms som osäkra.

Efter avdrag för reserv för sannolika kreditförluster uppgick osäkra fordringar till 782 mkr (1 128).

Utlåning
Utlåningen fortsatte att växa och uppgick den 30 september till 404,7 mdkr. Jämfört med samma tidpunkt föregående år motsvarar detta en ökning på 23,4 mdkr.

Utlåningen till privatmarknaden visade en fortsatt kraftig tillväxt med en ökning under den senaste 12-månadersperioden på 19,5 mdkr.

Tillväxten på företagsmarknaden är stabil och innebär att Stadshypoteks ställning som den dominerande långivaren gentemot denna betydelsefulla kundgrupp har bibehållits. Volymökningen jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år uppgick till 3,9 mdkr.


Uppskattade nyheter
De nyheter för privatmarknaden som lanserades under våren har fått ett bra mottagande. Med en fortsatt stor efterfrågan av låneprodukter med kortfristig räntebindning har mottagandet av det nya 3-månaderslånet varit mycket positivt och tillväxten har varit god.

Möjligheten att utan kostnad teckna "Låneskydd med trygghetskapital" om samtliga lån och krediter samlas i Handelsbankskoncernen har utnyttjats av allt fler lånekunder.

Även de förbättringar som genomförts av tjänsten e-bud, genom att köpare respektive säljare kan få ett sms eller e-mail direkt till sin mobiltelefon med information om senast lämnade bud, har varit uppskattat.

Kapitaltäckning och rating
Kapitaltäckningsgraden uppgick den 30 september 2004 till 8,6% (9,3). Den lägre kapitaltäckningsgraden jämfört med motsvarande period föregående år förklaras huvudsakligen av en ökad utlåningsvolym.

Stadshypotek erhöll under våren en förbättrad rating till Aa1 från Moody's avseende långfristig upplåning. Den kortfristiga ratingen är oförändrad P1.

Stockholm den 19 oktober 2004

Claes Norlén
Verkställande direktör