Stadshypotek AB

Stadshypoteks delårsrapport januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 15:20 CEST

Utlåningen ökade till 436 mdkr (405)
Rörelseresultatet förbättrades med 347 mnkr till 4 212 mnkr (3 865)
Räntenettot ökade med 106 mnkr till 3 987 mnkr (3 881)
Omkostnaderna minskade med 9 mnkr till 103 mnkr (112)
Återvinningarna översteg periodens kreditförluster
Planering för säkerställda obligationer påbörjad

Stadshypoteks delårsrapport januari-september 2005

Fortsatt resultatförbättring
Stadshypotek ökade rörelseresultatet för årets första nio månader med 9% till 4 212 mnkr (3 865). Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 1 531 mnkr (1 237) en ökning med 24% jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Räntabiliteten uppgick till 18,2% (16,1).

Högre intäkter
Intäkterna ökade med 10% till 4 240 mnkr (3 842). Intäktsförbättringen på 398 mnkr förklaras av att räntenettot ökade med 106 mnkr och posten "Verksamhet till verkligt värde" ökade med 290 mnkr, en ökning som i sin helhet var hänförbar till de nya redovisningsreglerna enligt IAS 39.
Räntenettots utveckling har påverkats av en fortsatt ökad privatmarknadsutlåning, vilket har kompenserat för en fortsatt marginalpress till följd av konkurrenssituationen, men även av ett minskat eget kapital och ett lägre ränteläge.

Lägre kostnader och låga kreditförluster
Kostnaderna, exklusive kreditförluster, minskade till 103 mnkr (112). Personalkostnaderna sjönk med 13% och övriga administrationskostnader med 7%.
Återvinningarna översteg periodens kreditförluster och uppgick netto till 75 mnkr (135), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,03% (-0,05) av utlåningen.
Per den 30 september 2005 uppgick Stadshypoteks osäkra fordringar före avdrag för reserv för sannolika kreditförluster till 790 mnkr (1 046). Av de osäkra fordringarna var 57 mnkr (169) oreglerade samt 733 mnkr (877) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som till följd av låntagarnas betalningsförmåga och osäkerhet om säkerhetens värde bedöms som osäkra.
Efter avdrag för reserv för sannolika kreditförluster uppgick osäkra fordringar till 594 mnkr (782).

Utlåningstillväxt
Utlåningen till allmänheten uppgick till 436 mdkr (405), en ökning med 31 mdkr jämfört med motsvarande period föregående år. Privatmarknadsutlåningen svarade för i stort sett hela denna ökning. Från årsskiftet har utlåningen till allmänheten ökat med 23 mdkr.
Stadshypotek befäste sin ställning på företagsmarknaden som ledande aktör. Marknadsandelen ökade såväl jämfört med årsskiftet som per den 30 september föregående år.

Kapitaltäckning
Kapitaltäckningsgraden uppgick den 30 september 2005 till 8,7% (8,6). Vid årsskiftet uppgick kapitaltäckningsgraden till 8,1%. Höjningen förklaras av ett i januari 2005 upptaget förlagslån på 3 500 mnkr. Primärkapitalrelationen uppgick den 30 september till 7,3% (8,6).

Säkerställda obligationer
Stadshypotek lämnade i september in en ansökan till Finansinspektion avseende tillstånd att emittera säkerställda obligationer enligt den nya lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.
Med säkerställda obligationer menas obligationer förenade med förmånsrätt i emittentinstitutets säkerhetsmassa. Säkerhetsmassan i Stadshypotek kommer i huvudsak att bestå av krediter till privatpersoner och företag lämnade mot inteckning i fast egendom som är småhus, fritidshus eller flerbostadshus och med belåningsgrad inom 75% av marknadsvärdet.
En förutsättning för att Stadshypotek kommer att emittera säkerställda obligationer är att högsta rating AAA erhålles.
Den nya upplåningsformen kommer att ersätta nuvarande form för institutionell obligationsupplåning i Stadshypotek.
Under förutsättning att Finansinspektionen lämnar sitt tillstånd planeras utgivningen av säkerställda obligationer att påbörjas under första halvåret 2006. Samtidigt kommer Stadshypoteks då utestående obligationer att omvandlas till säkerställda obligationer. Nya emissioner under dessa obligationslån samt i nya lån kommer därefter att vara säkerställda obligationer.
Däremot kommer inte Stadshypoteks övriga skulder såsom privatobligationer, övrig upplåning från kreditinstitut samt upplåning i olika certifikatmarknader att omvandlas till säkerställda obligationer.

Rating
Stadshypoteks rating var oförändrad.

Stadshypoteks rating
Långfristig Kortfristig
Moody's Aa1 P1
Standard & Poor's AA- A-1+


Övriga upplysningar
Redovisningen följer av EU antagna redovisningsstandarder från IASB. Utöver dessa redovisningsstandarder uppställer Finansinspektionens redovisningsföreskrifter samt bestämmelserna i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värde-pappersbolag (ÅRKL) tillkommande upplysningskrav. Delårsrapporten är anpassad till dessa.

Stockholm den 25 oktober 2005

Claes Norlén
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport januari-september 2005
http://hugin.info/133307/R/1017670/159519.pdf