Naturskyddsföreningen

Ställ miljökrav på 3G-masterna

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 09:00 CEST

Kommunerna bör följa nuvarande miljölagstiftning vid utbyggnaden av tredje generationens mobilnät, anser SNF i ny rapport. Dessutom bör det krävas miljökonsekvensbeskrivningar för byggande av master.

Utbyggnaden av tredje generationens mobilnät är i full gång och tusentals nya master sätts upp runt om i landet.
- Utan bättre analys och ny lagstiftning riskerar masterna skada viktiga naturvärden, säger Mikael Karlsson ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen (SNF).

SNF presenterar i dag rapporten Placera masten rätt - Miljö- och naturskyddskrav på 3G-utbyggnaden. Utbyggnaden av 3G-master påverkar natur- och miljö på en rad olika sätt, men denna påverkan tas inte på allvar.

- Många av kommunernas byggnadsnämnder verkar tro att statsmaktens beslut om utbyggnad av 3G-master före utgången av 2003 sätter plan- och bygglagen samt miljöbalken ur spel. Den forcerade utbyggnadstakten kan medföra att onödiga misstag begås, t ex intrång i orörd skyddsvärd natur och negativa hälsoeffekter, säger Mikael Karlsson, ordförande i SNF.

Flera hotade rovfåglar som pilgrimsfalk, berguv, havsörn och kungsörn riskerar att flyga in i vajerstagen om masterna placeras i eller nära häckningsplatserna. Ur naturskyddssynpunkt är därför placeringen och utformningen av masterna helt avgörande.

För att inte känsliga naturområden och arter ska riskera att skadas genom mastutbygganden kräver SNF dels att kommunerna avsevärt bättre följer nuvarande lagstiftning, dels skärpt lagstiftning på området. Svenska Naturskyddsföreningen presenterar också en lista på känsliga områden där master inte alls bör sättas upp.

- 3G-master borde vara tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och därmed omfattas av miljöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivningar. Det skulle medföra att tydligare miljökrav ställs på 3G-masterna, säger Karolina Ardesjö Lundén, miljöjurist på Svenska Naturskyddsföreningen.