Sparbanken Öresund AB

Stämma i Sparbanken Öresund: Lars Ljungälv ny VD i Sparbanken Öresund

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2012 10:00 CEST

Vid Sparbanken Öresunds stämma, som hölls i Malmö på måndags-eftermiddagen, avgick Lars-Erik Skjutare efter 20 år som VD och Lars Ljungälv tillträdde som ny VD i banken.

– Sparbanken Öresund har fått en mycket god start, säger Lars-Erik Skjutare, avgående VD i Sparbanken Öresund. Vi har under året haft en positiv tillströmning av nya kunder, såväl företags- som privatkunder. I Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning av kundnöjdheten i bankbranschen får Sparbanken Öresund högsta betyg med Öresundsregionens mest nöjda bankkunder. Grunden för Sparbanken Öresund är nu lagd och jag önskar banken fortsatt framgång.

– Jag är imponerad av vad banken har åstadkommit under de senaste åren och ser det som en förmån och utmaning att få leda en självständig bank i en spännande region, säger Lars Ljungälv, nytillträdd VD i Sparbanken Öresund. Det är helt klart en bank med framtiden för sig och det vill jag bidra till att förstärka. Vi ska bli ännu mer synliga och aktiva för alla som bor och verkar här i regionen. Vi ska växa, inte minst på företagssidan där vi kan stärka vår ställning ytterligare.

Beslut om utdelning till bankens ägare

Vid stämman godkändes styrelsens förslag om att dela ut 33,5 miljoner kronor till sina ägare, Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen. Via ägarstiftelserna går en del av bankens vinst till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt infrastruktur och näringsliv i västra Skåne. Stämmans beslut är en bekräftelse på att banken är finansiellt stark. Det egna kapitalet i Sparbanken Öresund-koncernen uppgår till cirka 2,8 miljarder kronor och koncernens kapitaltäckning är cirka 12 procent.

Val vid stämman

Vid Sparbanken Öresunds stämma omvaldes Lars Andersson till styrelseordförande i ett år och Bengt Blonér valdes till vice ordförande i ett år.

Carina Brorman och Lars-Erik Skjutare avgick ur styrelsen. Till nya styrelseledamöter valdes Annette Borén, finansdirektör i Doro, och Lars Ljungälv.

Sparbanken Öresunds styrelse består, inklusive arbetstagarrepresentanter och suppleanter, av sammanlagt 15 personer, varav sju är kvinnor.

Bokslut 2011

Sparbanken Öresund-koncernens operativa rörelseresultat för 2011 uppgick till cirka 210 miljoner kronor före engångskostnader på 100 miljoner för samgåendet. Den totala affärsvolymen i banken uppgick vid utgången av året till cirka 91 miljarder kronor, vilket är en minskning med 0,4 procent.

 • Bankens utlåning inklusive volymer hos samarbetspartners växte med cirka 3,1 procent, till cirka 54,3 miljarder kronor (52,7),
 • Inlåningen uppgick till sammantaget 22,5 miljarder kronor, (22,1) vilket är en ökning med 2 procent.
 • Sparbanken Öresund-koncernens soliditet är cirka 9,4 procent. Bankens soliditet uppgår till 10,0 procent.

Viktiga händelser och nyheter i Sparbanken Öresund under 2011

 • I början av året lanserades Sparbanken Öresund Private Banking för privatpersoner, företag och stiftelser med minst en miljon kronor att förvalta.
 • I juni lanserade Sparbanken Öresund i samarbete med If Skadeförsäkring marknadens mest omfattande hemförsäkring där de viktigaste tilläggen ingår redan från början.
 • I början av hösten lanserades en app med vilken kunder kan betala räkningar, föra över pengar mellan olika konton direkt i mobilen samt se saldon och transaktioner.
 • Under hösten genomfördes det sista steget i samgåendet mellan Sparbankerna Finn och Gripen i och med samordningen av de datasystem som fanns tidigare till ett nytt gemensamt system.
 • I oktober lanserades möjligheten för kunder att i Internetbanken se sina kapitalförsäkringar, privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar från ett antal försäkringsbolag.
 • Intresset för Miljölånet som lanserades vid årsskiftet 2010/2011 har varit påtagligt och under 2011 har ett betydande antal Miljölån beviljats till företag inom en rad olika branscher.
 • I början av 2012 lanserade banken en ny finansieringslösning för företag, Sparbanken Öresund Finans, som ger bankens företagskunder möjlighet att sälja mer, och till fler kunder, när de kan erbjuda sina kunder ett finansieringsalternativ.
 • I december öppnade banken ett företagskontor i Hyllie, Malmö. Det är det andra företagskontoret i Malmö och har en strategisk placering i en del av Malmö som växer snabbt. Under året togs även beslut om att utöka verksamheten på Ideon i Lund och på Väla i Helsingborg genom att öppna nya, större rådgivningskontor.

För mer information, var god kontakta:

Lars Ljungälv, VD, 040-608 10 19, lars.ljungalv@sparbankenoresund.se

Christina Elwing, Chef Kommunikation, 040-608 10 40, 0703-21 75 16

christina.elwing@sparbankenoresund.se

Om Sparbanken Öresund

Välkommen till en bank som tänker annorlunda. Sparbanken Öresund bildades hösten 2010 när Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen gick samman. Resultatet blev inte bara en ny bank, utan också en ny syn på vilken roll en bank ska ha, hur den ska betrakta omvärlden och hur den ska förhålla sig till sina kunder. Sparbanken Öresund verkar i västra Skåne och har en stark lokal närvaro med 35 bankkontor på 25 orter. Genom sina ägarstiftelser stöttar banken lokala projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt näringsliv. Sparbanken Öresund tror på oberoende rådgivning. Bankens rådgivare får ingen provision för sina rekommendationer.