Höganäs AB

STÄMMOKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 08:28 CEST

Vid dagens årsstämma i Höganäs AB fastställdes i enlighet med styrelsens förslag utdelningen till 3,00 kr per aktie med avstämningsdag den 30 april 2009.


Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Alrik Danielson, Peter Gossas, Urban Jansson, Bengt Kjell, Jenny Lindén Urnes och Bernt Magnusson, medan Anders G Carlberg och Erik Urnes valdes som nya styrelseledamöter. Anders G Carlberg valdes vid stämman till ny styrelseordförande i Höganäs AB.

Anders G Carlberg har tidigare varit VD i Axel Johnsson International AB, Nobel Industries Sweden AB och J S Saba AB samt vice VD i Svenskt Stål AB (SSAB) och är idag bl.a. styrelseledamot i Axel Johnson AB, Mekonomen AB, Svenskt Stål AB (SSAB), Sapa AB, SäkI AB och Beijer Alma AB.

Erik Urnes är VD och styrelseledamot i AB Wilh. Becker och styrelseledamot i Lindéngruppen AB samt ett antal av dess koncernbolag.

Styrelsearvodet fastställdes i enlighet med valberedningens förslag innebärande att styrelsearvode skall utgå med 2.100.000 kr, varav styrelsens ordförande erhåller 450.000 kr och övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i koncernen erhåller 225.000 kr vardera samt resterande 300.000 kr utgår som arvode för utskottsarbete med 50.000 kr vardera till två externa styrelseledamöter i bolagets finansutskott och med 100.000 kr till ordföranden i bolagets revisionsutskott samt med 50.000 kr vardera till två externa styrelseledamöter i revisionsutskottet, medan inget arvode skall utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Stämman godkände valberedningens förslag att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt av styrelsens ordförande, tillika sammankallande. Härutöver skall valberedningen ha möjlighet att utse ytterligare en ledamot från styrelsen. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma, innebärande att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att endast en kortare annons om att kallelse har skett skall införas i Svenska Dagbladet. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma ändras och innebär också att bestämmelsen om när kallelse skall ske tas bort.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, vilka riktlinjer i allt väsentligt återspeglar hittills tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag även att införa ett prestations-baserat incitamentsprogram för 2009 för nyckelpersonerna i koncernen. Detta program utgör tredje och sista delen i ett treårigt program som inleddes 2007. Liksom i 2008 års personaloptionsprogram omfattar det nya programmet ca 45 nyckelpersoner i koncernen som ges möjlighet att vid full tilldelning förvärva sammanlagt maximalt 250.000 aktier av serie B i bolaget. Tilldelning av optioner är beroende av hur koncernen utvecklas under 2009 gentemot av styrelsen fastställda och viktade måltal för värdefaktorerna operativt kassaflöde, avkastning på sysselsatt kapital, volymutveckling och vinst per aktie. I anslutning till detta och i syfte att säkra leverans av aktier och för att utgöra säkring mot eventuell kassaflödespåverkan av sociala avgifter, avseende såväl incitamentsprogrammet för 2009 som tidigare beslutade incitamentsprogram, beslutade också stämman om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde med styrelsen beslöts att utse ett ersättningsutskott med Anders G Carlberg, Bengt Kjell och Jenny Lindén Urnes som ledamöter, ett revisionsutskott med Anders G Carlberg, Bengt Kjell, Erik Urnes och Karl-Henry Boo som ledamöter och ett finansutskott med Alrik Danielson, Urban Jansson och Bernt Magnusson som ledamöter.

Höganäs den 27 april 2009

STYRELSEN

Informationen är sådan som Höganäs AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2009 kl 18.30.

Höganäs AB är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens. I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att t ex skapa framtidens bilkomponenter och vitvaror samt vatten- och avgasrening. Företaget, som grundades 1797, hade under 2008 en omsättning på 6 103 Mkr och är noterat på Nasdaq OMX Stockholms Mid Cap-lista. Se även www.hoganas.com