NetJobs Group AB

Stämmokommuniké från årsstämma i Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 11:54 CEST

Svensk Internetrekrytering AB (publ) har den 7 april 2009 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 0,10 SEK per aktie totalt 2 000 000 SEK. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 14 april 2009.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för Svensk Internetrekrytering AB (publ). Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med det förslag som aktieägare motsvarande 73,3 procent av röstetalet framlagt, nämligen:
- att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter.
- att omval sker av styrelseledamöterna Henrik Kvick, Johan Enocson, Jesper Hörgren och Johan Orring.
- att nyval sker av Mathias Bjerkelius
- att Henrik Kvick väljs till ordförande i styrelsen.
- att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 300 000 SEK att fördelas mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 120 000 SEK till styrelsens ordförande samt 180 000 SEK till övriga ledamöter.

Beslut om kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning i enlighet med det förslag som framlagts av bolagets tre största aktieägare. Vidare antogs riktlinjer för valberedningens sammansättning och uppdrag.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med samtliga närvarande aktieägares samtycke.

För ytterligare information:
Jesper Hörgren, VD
Svensk Internetrekrytering AB (publ)
Telefonnummer: 08-789 67 07

Svensk Internetrekrytering AB (publ) är ett företag inom onlinerekrytering och karriärutveckling. Visionen är att vara det marknadsledande företaget inom onlinerekrytering och karriärutveckling i norra Europa. Genom bolagets 34 jobbsajter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland hjälper man företag och organisationer att snabbt, träffsäkert och kostnadseffektivt nå ut till rätt kandidater i rekryteringsprocessen. Svensk Internetrekryterings aktie (SIR) handlas på First North vid NASDAQ OMX. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank.