Svenska Kaolin AB

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Svenska Kaolin (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 14:49 CET

En extra bolagsstämma i Svenska Kaolin AB (publ) avhölls den 16 november 2006 i Stockholm.

En extra bolagsstämma i Svenska Kaolin AB (publ) avhölls den 16 november 2006 i Stockholm.

Nedan följer ett sammandrag av besluten:

Beslut angående om nyemission med förträde för bolagets nuvarande aktieägare.

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag enligt nedan:

Styrelsen för Svenska Kaolin AB (publ) ("Bolaget") har på styrelsemöte den 17 oktober 2006 beslutat att föreslå extra bolagsstämma i Bolaget att öka bolagets aktiekapital med högst 166.345 kronor genom nyemission av högst 1.663.449 aktier varvid Bolagets nuvarande aktieägare skall äga företrädesrätt till teckning och i övrigt på följande villkor.


* Nuvarande aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid åtta (8) gamla aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Aktier som ej tecknas med stöd av företrädesrätten skall av styrelsen tilldelas Tricorona AB (publ), Ulf Källåker och Henrik Wendt. Tilldelning skall ske i förhållande till de respektive aktieägarnas procentuella aktieinnehav i bolaget före nyemissionen. Därigenom garanterar Tricorona AB (publ), Ulf Källåker och Henrik Wendt att emissionen tecknas fullt ut.

* De nya aktierna emitteras till 1 krona per aktie.

* Teckning av nya aktier, som tecknas med primär företrädesrätt skall ske genom be­talning under perioden den 28 november t.o.m. den 12 december 2006. Styrelsen ges rätt att förlänga teckningstiden samt betalningstiden.

* Avstämningsdag för företrädesrätt att deltaga i emissionen skall vara torsdagen den 23 november 2006.

* De nya aktierna skall berättiga till vinstutdelning fr.o.m. för räkenskapsåret 2006.

* Bolagets verkställande direktör och/eller styrelse bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av nyemissionen vid Bolagsverket och VPC AB.