Axis Communications

Stämmokommuniké från ordinarie bolagsstämma i Axis AB

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 08:47 CEST

Vid ordinarie bolagsstämma i Axis AB den 13 maj beslutade stämman att omvälja samtliga ordinarie ledamöter till styrelsen: Mikael Karlsson, Patrik Tigerschiöld, Martin Gren, Nils Rydbeck och Lars-Erik Nilsson. Vid därpå följande konstituerande styrelsesammanträde valdes Mikael Karlsson till ordförande. Patrik Tigerschiöld och Lars-Erik Nilsson utsågs att utgöra ersättningskommitté.

Stämman beslutade vidare att ge styrelsen mandat att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt 6.821.100 aktier. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet för bolagets aktie som möjligt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv med betalning helt eller delvis i Axis-aktier. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta högst 9,9 procents utspädning av aktiekapitalet (ej inkluderande eventuell utspädning som kan föranledas av utnyttjande av de teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier under bemyndigandets giltighetstid intill nästkommande ordinarie stämma, d.v.s. teckningsoptioner 1999/2004, 2000/2005, 2000/2005, 2001/2006 och 2000/2010, vilken utspädning kan uppgå till högst 3,4 procent).

Slutligen beslutade bolagsstämman om fastställande av resultat- och balansräkning för Axis AB, samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.
För information vänligen kontakta:
Anne Rhenman, Director Investor Relations and Corporate Communications, Axis Communications
Telefon: + 46 708 90 18 29, E-post: anne.rhenman@axis.com
Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget agerar globalt via egna kontor i fjorton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. www.axis.com