Diamyd Medical AB

Stämmokommuniké från ordinarie bolagsstämma i Diamyd Medical AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 10:40 CET

Diamyd Medical AB (O-listan) som utvecklar ett läkemedel för diabetes genomförde igår sin ordinarie bolagsstämma. Efter bolagsstämmans slut visade forskningsdirektören Dr. John Robertson, kompletterande grafer till de sedan i juni kända 6-månadersresultaten från en klinisk fas II studie gjord med läkemedlet Diamyd™. Om C-peptidnivåerna minskar hos typ 2 diabetespatienter med GAD-antikroppar (cirka 10 % av alla icke-insulinberoende diabetespatienter) är detta en indikation på att insulinberoende diabetes håller på att bryta ut. Dr. Robertson beskrev det oväntade och sensationella fyndet att läkemedlet inte bara bibehåller utan markant ökar C-peptidnivåerna i en dosgrupp istället för att bromsa upp den pågående sänkningen. Robertson förklarade hur immunsystemet kan reagera med toleransinduktion vid små och stora doser av ett läkemedel men ej med doser däremellan, och klargjorde varför det inte är överraskande att läkemedlet ökar C-peptidvärdena mest vid dosen 20 µg. Ffrsök i djurmodell har även visat att effekt uppnås i smala behandlingsspektrum vid antigenbehandling av allergier.

Robertson meddelade även att han var övertygad om att hade, i stället för det breda dosspektrum som använts (4, 20, 100, 500µg), ett snävare dosspektrum valts kring 20µg, så skulle ett mera konventionellt dossvar erhållas. Nu har en dos identifierats som gav en ökning på mer än 50% i fastande C-peptidnivå, detta är mycket bra, och någon ytterligare dosoptimering lär inte bli nödvändig.

Hos patienter med egen produktion av insulin och C-peptid reduceras kraftigt frekvensen av ögon- och njurkomplikationer liksom hypoglycemier. Dessutom är det enklare för patienten att ta kanske totalt endast två injektioner Diamyd™ än dagliga insulininjektioner.

VD Essen-Möller och Robertson spekulerade i att den statistiskt signifikanta höjningen i C-peptidnivå kan betyda att läkemedlet inte bara bromsar sjukdomen utan även att på grund av att den autoimmuna attacken hävs, tillåts betaceller att återbildas, och därigenom skulle insulinberoende diabetes kunna botas.

Bolaget meddelade att de oväntat positiva resultaten torde ha stärkt Diamyds™ position gentemot konkurrerande läkemedelsutvecklingsprojekt och att bolaget nu fokuserar på att licensiera ut fortsatt kommersialisering av läkemedlet.

Normaliserad graf. Relativa ökningar i fastande C-peptidnivåer hos LADA patienter 6 månader vid olika doser av Diamyd™

Vad beträffar bolagsstämmans sedvanliga ärenden så fattades samtliga beslut med erforderlig majoritet. Stämman beslutade bland annat att omvälja samtliga fem ordinarie ledamöter till styrelsen enligt förslag, Maria Chambers, Leif Ek, Anders Essen-Möller, Tord Lendau och Peter Rothschild.

Bolagsstämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernens resultat- och balansräkning.

Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 02/03.

Diamyd Medicals årsredovisning finns tillgänglig på www.diamyd.com

För ytterligare information kontakta
Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB,
Tel: 08-661 00 26, 661 12 25,
fax: 08-661 63 68 eller
e-post: info@diamyd.com hemsida: www.diamyd.com

Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller historiska, nuvarande eller framtida påståenden och resultat.