scan coin

Stämmor i Push Development (Publ) och Push Development Sweden AB

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 11:26 CEST

Styrelsen för Push Development AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma måndagen den 22 november 2004 kl. 14.00, Hotell Europa, Köpmansgatan 38, Göteborg.

För att äga rätt att delta på stämman skall aktieägare, dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 12 november 2004, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast torsdagen den 18 november 2004. Anmälan skall ske skriftligen till Push Development AB, Box 2028, 220 02 Lund eller via e-mail till: info@pushdevelopment.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighets-handling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. röst-rättsregistrering, måste vara verkställd onsdagen den 10 november 2004, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant.
14. Förslag om ändring av bolagets bolagsordning.
15. Förslag om bemyndigande.
16. Ev. övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning och att ingen utdelning sker. Styrelsen föreslår vidare att fem ordinarie ledamöter väljs till bolagets styrelse, med ett sammantaget arvode om 75.000 kr. P g a att bolagets dotterbolag Systematiska Fonder AB har sitt säte i Stockholms kommun, föreslås moderbolagets säte flyttas till Stockholm. För att ha beredskap vid förvärv föreslås styrelsen få ett bemyndigande att utan företrädesrätt för befintliga aktieägare emittera finansiella instrument, bl a 12 miljoner aktier svarande mot 10% av antalet befintliga aktier.

Aktieägarna i Push Development Sweden AB kallas av styrelsen till extra bolagsstämma, enligt samma villkor som aktieägarna i Push Development, se ovan, förutom att stämman äger rum kl 16.00. Föredragningslistan är identisk med paragraf 1-5, 11-14 samt 16 och 17 avseende Push Developments stämma, se även här ovan. Styrelsen föreslås komma att bestå av 2 oarvoderade personer. Aktieägare representerande ca 44 % av antalet aktier i bolaget föreslår stämman att till styrelse välja Ulf Christiansson och Thomas Örwén. I paragrafen avseende bolagsordning föreslås en återgång till den tidigare gällande bolagsordningen p g a aviserat affärsprojekt har visat sig ej vara möjligt att genomföra.

Årsredovisning, stämmohandlingarna i övrigt för bolagsstämmorna kommer att fr. o. m. den 8 november 2004 finnas tillgängliga på Bankgatan 1 i Lund samt kunna hämtas från Push Developments hemsida www.pushdevelopment.com.