Socialstyrelsen

Stärk individ- och samhällsskyddet i den rättspsykiatriska vården

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 09:12 CEST

Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV, anger inte vilka grundläggande krav på god säkerhet som den rättspsykiatriska vården ska uppfylla. Inte heller anges hur ansvaret för säkerheten i verksamheten ska utövas. Därför föreslår Socialstyrelsen vissa författningsändringar som främst syftar till att stärka skyddet för samhället och enskilda.

Merparten av den rättspsykiatriska vården i landet - 1200 vårdplatser - berör dem som efter domstolsbeslut har överlämnats till vård. En mindre del av vården - omkring 40 vårdplatser - berör dem som är anhållna, häktade eller intagna på en enhet för rättspsykiatrisk undersökning eller som är intagna alternativt ska tas in på kriminalvårdsanstalt eller särskilt ungdomshem. För de senare fallen måste vårdinrättningen idag ha regeringens tillstånd för att få ge vård.

Nuvarande ordning med krav på godkännande bidrar dock inte till att samhällets och enskildas behov av skydd tillgodoses. Inte heller bidrar tillståndsgivningen till en utveckling av säkerhetsarbetet inom vården.

Socialstyrelsen föreslår därför att den nuvarande ordningen ersätts med en särskild anmälningsskyldighet. Detta kräver dock att LRV kompletteras med bestämmelser på flera punkter:

att vården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god säkerhet i verksamheten, vilket bl.a. innebär att vården särskilt ska tillgodose samhällets och enskildas skyddsbehov,
att det ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att tillgodose god säkerhet i verksamheten,
att det ska finnas en säkerhetsansvarig person som svarar för att sjukvårdsinrättningarna säkerhetsanpassas och säkerhetsklassificeras och för att säkerheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras,
att samtliga sjukvårdsinrättningar för rättspsykiatrisk vård ska anmälas till Socialstyrelsen
att Socialstyrelsen ska föra ett särskilt register över anmälda vårdinrättningar med uppgifter om bl.a. vårdinrättningarnas säkerhetsanpassning och säkerhetsnivå
att registret ska vara offentligt och användas för placeringen av patienter, för tillsyn och för statistiska sammanställningar,
att Socialstyrelsens tillsynsansvar utvidgas till att även omfatta kraven på god säkerhet i den rättspsykiatriska vården.
Säkerhetskravet bör även omfatta den vård som bedrivs enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eftersom samhällsskyddet även gör sig gällande vid sådan vård i vissa fall. Det kan också förväntas bidra till en högre säkerhetsnivå inom den psykiatriska vården som helhet.

Ytterligare information:
Ingmar Hammer, rättssakkunnig, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, 08-5555 33 63, 0709-32 23 81
Per-Anders Sunesson, tf avdelningschef, 08-5555 31 64

Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Mediegruppen nås på telefon 08-555 531 33/532 72 eller 08-555 530 05

Har du frågor om och synpunkter på Socialstyrelsens www-tjänst, kontakta info@sos.se.