Semcon

Stärkt finansiell ställning trots svårt första halvår

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 11:03 CEST


Delårsrapport januari - juni 2009

Andra kvartalet
• Rörelsens intäkter minskade med 300 Mkr och uppgick till 602 Mkr (902)
• Rörelseresultatet uppgick till -63 Mkr (71) vilket gav en rörelsemarginal på -10,5 % (7,9)
• Resultatet har belastats med poster av engångskaraktär på -39 Mkr (+8)
• Resultat efter skatt uppgick till -51 Mkr (46)
• Resultat per aktie blev -2,81 kr (2,60)
• Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 Mkr (21)

Januari - juni
• Rörelsens intäkter minskade med 518 Mkr och uppgick till 1 265 Mkr (1 783) varav intäkterna från Volvo Personvagnar och GM har minskat med 334 Mkr
• Rörelseresultatet uppgick till -105 Mkr (145) vilket gav en rörelsemarginal på -8,3 % (8,2)
• Resultatet har belastats med poster av engångskaraktär på -49 Mkr avseende personalneddragningar om drygt 300 personer
• Resultat efter skatt uppgick till -82 Mkr (92)
• Resultat per aktie blev -4,54 kr (5,18)
• Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 147 Mkr (-3)

" Första halvåret har varit tufft med minskade affärsvolymer, låg nyttjandegrad inom framförallt fordons- och verkstadsindustrin och ökad prispress, vilket påverkat bolagets intäkter och resultat negativt. Kassaflödet har dock varit starkt till följd av en lägre rörelsekapitalbindning. Genomförda personalneddragningar medför minskade kostnader med 220 Mkr på årsbasis. Vi bedömer att vi vid slutet av det tredje kvartalet har anpassat oss efter marknadssituationen och kommer att vara i balans gällande antal anställda och rådande efterfrågan."

Kjell Nilsson, VD & Koncernchef


Intäkter och resultat

Andra kvartalet
Rörelsens intäkter uppgick under det andra kvartalet till 602 Mkr (902) och den organiska tillväxten till -37 %. En stor del av försäljningsnedgången hänför sig till minskade intäkter från Volvo Personvagnar och GM på tillsammans 163 Mkr. Dessutom innehöll kvartalet två arbetsdagar färre jämfört med föregående år. Minskade affärsvolymer har medfört att personalneddragningar genomförts för att anpassa verksamheten efter rådande marknadssituation. Cirka 240 personer lämnade bolaget under kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -63 Mkr (71) vilket gav en rörelsemarginal på -10,5 % (7,9). Lägre volymer, låg nyttjandegrad och prispress har påverkat resultatet negativt. I rörelseresultatet ingår även kostnader av engångskaraktär på 39 Mkr avseende personalneddragningar. I rörelseresultatet för föregående år ingår intäkter som hänför sig till lägre pensionskostnader på grund av en premierabatt från Alecta på 8 Mkr. Rörelseresultatet exkluderat dessa poster uppgick till -24 Mkr (63) vilket ger en rörelsemarginal på -4,0 % (7,0). Resultatet före skatt uppgick till -68 Mkr (66). Finansnettot uppgick till -4 Mkr (-4). Resultatet efter skatt uppgick till -51 Mkr (46). Resultat per aktie blev -2,81 kr (2,60).

Januari - juni
För det första halvåret uppgick rörelsens intäkter till 1 265 Mkr (1 783). Den organiska tillväxten uppgick till -33 %. Försäljningsnedgången beror till stor del på minskade intäkter från Volvo Personvagnar och GM på tillsammans 334 Mkr. Jämfört med slutet av andra kvartalet 2008 har antalet anställda minskat med cirka 800 personer i Sverige. Rörelseresultatet uppgick till -105 Mkr (145) vilket gav en rörelsemarginal på -8,3 % (8,2). Den låga nyttjandegraden har medfört personalneddragningar vilket belastat rörelseresultatet med 49 Mkr. Totalt har personalneddragningar om drygt 300 personer genomförts under första halvåret. Ytterligare neddragningar med cirka 50 personer har genomförts i början av det tredje kvartalet. De genomförda neddragningarna beräknas ge en årlig besparing på cirka 220 Mkr. Kostnaderna av engångskaraktär för det tredje kvartalet beräknas till cirka 20 Mkr. I rörelseresultatet för föregående år ingår intäkter som hänför sig till lägre pensionskostnader på grund av en premierabatt från Alecta på 14 Mkr. Rörelseresultatet exkluderat poster av engångskaraktär uppgick till -56 Mkr (131) vilket ger en rörelsemarginal på -4,4 % (7,4). Resultatet före skatt uppgick till -111 Mkr (131). Finansnettot uppgick till -6 Mkr (-14). I finansnettot ingår positiva engångseffekter om cirka 4 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -82 Mkr (92). Resultat per aktie blev -4,54 kr (5,18).

Händelser under året

 • Den 12 januari 2009 ökar antalet stamaktier i Semcon AB med 330 000 genom omvandling av företagets C-aktier. Efter omvandlingen uppgår antalet stamaktier till 18 112 534.
  Semcon anpassar verksamheten och gör neddragningar med drygt 300 personer i Sverige. Samtidigt har ett kostnadsbesparingsprogram genomförts inom hela Semconkoncernen. Kostnadsbesparingsprogrammet förväntas ge en besparing på cirka 15 Mkr under 2009.
  Semcon Project Management förvärvar ett mindre tyskt bolag, Triple-Constraint, och stärker erbjudandet av tjänster inom projektledningsområdet i Europa.
  JCE offentliggör den 5 mars 2009 att bolaget har en ägarandel motsvarande 30,0 % och att gränsen för budplikt passerats.
  JCE erbjöd att betala 14 kronor kontant per aktie. Totalt förvärvades 92 510 aktier genom budet och JCE har därefter 30,5 % av aktierna i Semcon.
  För energibolaget Fortums räkning konstruerar och installerar Semcon nya el- och kontrollutrustningar för en kraftstation.
  Semcon satsar på offshore och öppnar ett nytt kontor i Lidköping. Femton specialister anställs med omfattande erfarenhet av internationella offshore projekt och kompetens inom utveckling av bostadsmoduler till oljeriggar.
  Semcon tecknar en order på 50 Mkr gällande förstudie av tysk konceptbil med utveckling i absolut framkant när det gäller en rad tekniska lösningar med en mycket tuff kravspecifikation avseende bränsleförbrukning och CO2 utsläpp.


Personal och organisation
Antal anställda den 30 juni var 2 871 (3 662) varav 1 704 (2 462) i Sverige och 1 167 (1 200) utanför Sverige. Medelantal anställda uppgick till 3 085 (3 692). Inom respektive affärsområde var antalet anställda följande: Automotive R&D 1 670 (2 369), Design & Development 838 (889) och Informatic 363 (404).


Framtidsutsikter
Trots marknadsosäkerheten för vissa branscher och enskilda kunder är behovet av utvecklingstjänster fortsatt stort. Den långsiktiga trenden där marknadens krav på företag att ta fram fler produkter, modeller och varianter fortsätter, vilket gör att det finns goda affärsmöjligheter när konjunkturen väl vänder. Vi bedömer att vi vid slutet av det tredje kvartalet har anpassat oss efter marknadssituationen och kommer att vara i balans gällande antal anställda och rådande efterfrågan. Framtidsutsikterna är dock fortsatt svårbedömda i det korta perspektivet vilket gör att ytterligare neddragningar inte kan uteslutas.