Försvarsdepartementet

Stärkt förbandsverksamhet, effektivare materielförsörjning och förbättrad ekonomisk styrning

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 10:48 CEST

Regeringen förstärker förbandsverksamheten, skapar en effektivare materielförsörjning och vidtar åtgärder för en förbättrad ekonomistyrning. Därmed lägger regeringen en stabil grund för den kommande inriktningspropositionen och ett starkt, tillgängligt försvar som både klarar uppgiften att värna Sverige och sprida fred och säkerhet i internationella insatser.

- Förutsättningarna för regeringens försvarsbudget har varit två processer under våren och sommaren. Försvarsdepartementet och Försvarsmakten har arbetat fram en färdplan för ekonomisk balans på förbandsanslaget. Genomförandegruppen för materielfrågor har konkretiserat hur materielförsörjningsprocessen kan effektiviseras och enskilda materielprojekt behandlas. Detta har skapat en grund för överföring till förbandsanslaget, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Försvarsdepartementet har med Ekonomistyrningsverkets stöd lagt grunden för en kraftfullt förbättrad ekonomistyrning. Ekonomistyrningsverkets synpunkter och rekommendationer från i våras kommer att följas upp.


De viktigaste förslagen som regeringen presenterar i BP 09 är:
- Riksdagen har tidigare beslutat att omföra 170,5 miljoner kronor från materielanslaget till förbandsanslaget 2008. Denna ökning föreslås nu bli bestående från och med 2009. Utöver denna ökning föreslås engångsomföringar från främst materielförsörjningen till förbandsverksamheten med 594 miljoner kronor 2009 och 320 miljoner kronor 2010 för att komma till rätta med underskottet i förbandsverksamheten.
- Ekonomiskt utrymme frigörs som en följd av genomförandegruppens arbete på materielanslaget. Av detta ökas förbandsanslaget i nivå med 139 miljoner kronor 2009, 269 miljoner kronor 2010 och 811 miljoner kronor från och med 2011. Förstärkningen ska användas på det sätt som bäst stöder utvecklingen mot ett modernt insatsförsvar.
- Regeringen fortsätter satsningen på internationella insatser och anslaget för fredsfrämjande förbandsinsatser ökas med 650 miljoner kronor 2009. Den totala ökningen år 2009 jämfört med år 2006 uppgår i nivå till 1 350 miljoner kronor.
- Regeringen föreslår, utöver de 980 miljoner kronor som preciserades i budgetpropositionen för 2008, att anslagsramen för materielförsörjningen reduceras i nivå med 659 miljoner kronor 2009, 789 miljoner kronor 2010 och 1 331 miljoner kronor från och med 2011.
- Regeringen har gett Ekonomistyrningsverket och Försvarsmakten i uppdrag att komma tillrätta med Försvarsmaktens bristande ekonomiska styrning och kontroll. Det ska vara slutfört och återredovisat senast den 31 augusti 2009 och handlar bland annat om: Roller och befogenheter för ledande befattningshavare ska belysas i syfte att tydliggöra ansvarsförhållanden och faktiska förutsättningar. Generaldirektörens roll ska särskilt analyseras. Inom ramen för myndighetens befogenheter ska förslag lämnas på hur de faktiska förutsättningarna för denna roll kan förbättras; Försvarsmakten ska se över sina styrande dokument som reglerar roller, ansvar och befogenheter.
- Ökad transparens i redovisningen genom ny anslagsstruktur. Det nuvarande anslaget 6:2 Materiel och anläggningar ska beräknas under två anslag; 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar. Genom uppdelningen tydliggörs hur stora satsningar som görs på anskaffning av materiel. Detta kommer underlätta för Sverige vid jämförelse med andra länders anslag för materielsatsningar.
- Ett särskilt anslag skapas för att finansiera särutgifterna för fredsfrämjande insatser, med benämningen 1.2. Fredsfrämjande förbandsinsatser. Då beslut om insats underställs riksdagen finns särskilt intresse av kontroll och uppföljning av pågående och planerade insatser, både vad gäller ekonomin och verksamheten. Sammantaget bidrar den nya uppdelningen av anslag till ökad transparens i redovisningen till nytta både för regeringen, riksdagen och övriga.
- Samhällets krisberedskap stärks och utvecklas. Den 1 januari 2009 skapas en ny myndighet mot olyckor och kriser, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Förmågan att genomföra katastrofinsatser nationellt och internationellt förbättras genom en samlad och integrerad syn på krisberedskap. Som ett led i att förbättra förutsättningarna för MSB att bygga en samlad förmåga för att genomföra insatser tillför regeringen i hösten budget 115 miljoner kronor från biståndsanslaget till MSB.


Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30

Sofia Krigsman
Politiskt sakkunnig
08-405 25 66
070-298 25 87
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Försvarsdepartementets budget (http://www.regeringen.se/sb/d/10924/a/110928)
Läs allt om Försvarsbudgeten här (http://www.regeringen.se/sb/d/11037/a/111788)